MAR

Aptahem återkallar utestående konvertibler till Yorkville

2019-01-21
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget avser återkalla de utestående konvertibler som innehas av YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”). Genom en ömsesidig överenskommelse kommer Aptahem återkalla de utestående konvertibler som innehas...

Läs mer

Aptahems företrädesemission är avslutad

2018-12-10
MAR

Aptahems företrädesemission avslutades den 5 december 2018 och tecknades till cirka 27 %. Efter att garantiåtaganden har tagits i anspråk uppgick teckningsgraden till 80%. Aptahem tillförs cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO...

Läs mer

Styrelseledamöter och ledning tecknar units i pågående företrädesemission

2018-11-30
MAR

Aptahem genomför för närvarande en företrädesmission av units om cirka 31,7 MSEK med en pre-money värdering om 15,9 MSEK. Mikael Lindstam (VD), Luiza Jedlina (CSO) och Ola Skanung (CFO) i ledningen samt Kjell Stenberg och Cristina Glad i styrelsen...

Läs mer

Aptahem offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

2018-11-19
MAR

Styrelsen för Aptahem AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående företrädesemissionen av units, som offentliggjordes den 10 oktober 2018. Prospektet har i dag, den 19 november 2018, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980)...

Läs mer

Nya sepsisdata visar på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater

2018-11-14
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att den utökade exploratoriska sepsisstudien på primater har visat på positiva resultat. Detta ökar förhoppningarna att kunna visa på bra effekt också i kommande och mer omfattande bekräftande studier. Efter att bolaget i slutet på...

Läs mer

Aptahem rapporterar god säkerhetsprofil för Apta-1 efter avslutat toxikologi- och säkerhetsprogram (icke-GLP)

2018-10-10
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att slutrapporterna från de icke-GLP-reglerade (Good Laboratory Practice) toxikologi- och säkerhetsstudierna i Apta-1s prekliniska program påvisar positiva resultat. Resultaten pekar på att högre doser av Apta-1 än tidigare uppskattats, visar på en mycket god säkerhetsprofil....

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

2018-10-10
MAR

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 november 2018 kl. 09.00 på Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 08.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta...

Läs mer

Beslut om företrädesemission om cirka 31,7 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

2018-10-10
MAR

Den 10 oktober 2018 beslutade styrelsen i Aptahem AB (publ) (”Aptahem”) att – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och en serie teckningsoptioner. Fulltecknad nyemission tillför Aptahem initialt cirka 31,7...

Läs mer

Apta-1 har i pågående toxikologiska program indikerat på en god säkerhetsprofil som resulterat i ett större substansbehov, vilket försenar programmet

2018-08-29
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att bolagets pågående pre-kliniska toxikologiska utvecklingsprogram försenas i väntan på tillverkning av mera Apta-1. Läkemedelskandidaten Apta-1 har i bolagets pågående toxikologiska program indikerat på en god säkerhetsprofil, vilket resulterat i ett större substansbehov (Apta-1) än...

Läs mer

Yorkville Advisors Global tecknar 99 502 aktier i Aptahem genom konvertering av konvertibler

2018-07-20
MAR

Aptahem (publ) ingick den 26 juni 2018 ett emissionsavtal med YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”), som beskriver villkoren för emittering och teckning av konvertibler som kan konverteras till nya aktier i...

Läs mer