Emissioner

Teckningsperiod: 15-29 januari 2024

Bakgrund och Motiv

Aptahem är ett bioteknikbolag i tidig klinisk fas vars syfte är att tillgodose det globala behovet av läkemedel inom sepsis och andra akuta inflammatoriska tillstånd. Sepsis är ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem kraftigt överreagerar på en infektion. Bolaget utvecklar RNA-baserade läkemedel som är syntetiska oligonukleotider, även kallade aptamerer, för behandling av livshotande, akuta, tillstånd där koagulationsrubbningar, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Dessa aptamerer, om än något mindre till storleken, kan till viss del jämföras med antikroppar, dock med skillnaden att risken för skadliga immunreaktioner hålls nere, tack vare aptamerens mer selektiva bindande till läkemedelstarget samt att de tillverkas syntetiskt och därmed undviks endotoxiner.

Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i klinisk fas. Bolaget har, per dagen för prospektet, genomfört en fas 1a-studie som ännu inte blivit rapporterad. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina anti-inflammatoriska, anti-trombotiska egenskaper och egenskaper för att motverka vävnadsnedbrytning visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och de kritiska tillstånd som kan förknippas med sepsis. Aptahems ambition är att på lång sikt utveckla sin aptamerer-plattformsportfölj med banbrytande verkningsmekanismer i toppklass och tillgodose hittills ouppfyllda medicinska behov.

Bolagets bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Aptahem genomför nu företrädesemissionen i syfte att fortskrida bolagets kliniska studier för läkemedelskandidaten Apta-1.

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget en initial nettolikvid om cirka 29,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3,5 MSEK och kontanta garantikostnader om maximalt cirka 1,9 MSEK. Nettolikviden avses därefter disponeras med upp till cirka 5,5 MSEK för återbetalning av brygglån till Formue Nord, varefter resterande belopp avses disponeras för följande ändamål angivna i prioritetsordning med uppskattad fördelning av emissionslikviden angiven i procent, givet att företrädesemissionen fulltecknas:

  • Utföra och färdigställa fas 1b-studie med Apta-1, cirka 47 procent.
  • Finansiering av bolagets löpande verksamhet, cirka 43 procent.
  • Avrapportera klinisk fas 1a-studie, cirka 10 procent.

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO8 som emitteras i företrädesemissionen, under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas, utnyttjas för teckning av aktier kommer bolaget att erhålla ytterligare emissionslikvid om maximalt mellan cirka 11,5 och 51,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 MSEK. Den maximala nettolikviden om cirka 48,7 MSEK från teckningsoptionerna serie TO8 avses att användas till följande användningsområden, i prioritetsordning:

  • Förbereda och utföra fas 2-studie med Apta-1, cirka 65 procent.
  • Finansiering av bolagets löpande verksamhet, cirka 35 procent.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningsperiod: 15 januari 2024 – 29 januari 2024 (notera att vissa förvaltare stänger teckning vid ett tidigare datum).
Handel med uniträtter: 15 januari 2024 – 24 januari 2024.
Teckning med företrädesrätt: För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner serie TO8.
Teckningskurs: Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,18 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO8 kan bolaget därmed tillföras som mest cirka 86,4 MSEK före emissionskostnader.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckna här:

Avanza: https://www.avanza.se/erbjudanden/svara.html/1705056747566

Nordnet: https://www.nordnet.se/foretagshandelser/grupp/146004

Mangold: https://emission.mangold.se/emissioner/inbjudan-till-teckning-av-units-utan-foretradesratt-i-aptahem-ab/

Ladda ner dokument:

Teckningsperiod 27 augusti – 10 september 2021

Teckningsperiod 1 – 15 april 2021

Anmälningssedel

Teckningsperiod 25 oktober – 11 november 2019

Teckningsperiod 21 november – 5 december 2018

Teckningsperiod 7 – 18 maj 2018

Anmälningssedel

Teckningsperiod 18 april – 2 maj 2016

Teckningsperiod 21 september – 2 oktober 2015 samt 25 januari – 5 februari 2016

Teckningssedel

Teckningsperiod 4-18 mars 2015