Aptahems företrädesemission är avslutad

2018-12-10
MAR Regulatorisk

Aptahems företrädesemission avslutades den 5 december 2018 och tecknades till cirka 27 %. Efter att garantiåtaganden har tagits i anspråk uppgick teckningsgraden till 80%. Aptahem tillförs cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 tillförs Aptahem efter utfallet i företrädesemissionen ytterligare mellan cirka 12,7 MSEK och cirka 19 MSEK före emissionskostnader.

Teckning och tilldelning
Genom företrädesmissionen nyemitteras 25 400 000 aktier, 6 350 000 teckningsoptioner av serie TO 4. 2 093 186 units (cirka 26 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 4 256 814 units (cirka 54 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt och garanter. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 10 december 2018. Aptahem tillförs cirka 25,4 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka är samma som tidigare.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 9 377 680,9470 kronor fördelat på 41 261 796 aktier. Dessutom kommer 6 350 000 teckningsoptioner av serie TO 4 finnas utgivna. Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2019.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 4
En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 25 oktober – 11 november 2019 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 9 – 22 oktober 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 2 SEK/aktie eller överstiga 3 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 4 tillförs Aptahem efter utfallet i företrädesemissionen ytterligare mellan cirka 12,7 MSEK och cirka 19 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.