Aptahem signerar avtal med ny kontraktstillverkare

2019-07-04
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget har signerat ett avtal med en GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare, LGC Group. LGC Group kommer att tillverka bolagets ledande kandidat, Apta-1, inför de avslutande toxikologiska studierna och produktionen väntas inledas under det innevarande tredje kvartalet 2019.

LGC Group är en globalt ledande kontraktstillverkare med gedigen erfarenhet av GMP-certifierad tillverkning av oligonukleotider, dvs. de RNA-sekvenser som aptamerer består av, och terapeutiska nukelinsyror, i synnerhet i den storlek och med den kemi som Apta-1 består av. Förberedelserna inför tillverkningen av Apta-1 inleddes omedelbart efter kontraktets signering, och enligt den kommunicerade tidsplanen kommer tillverkningen att inledas under det tredje kvartalet 2019.

”Vi är mycket nöjda med det intryck som LGC har gett och den kompetens de har uppvisat inom aptamertillverkning. Det är ett mycket väletablerat och erfaret bolag som inte fanns tillgängligt för vår typ av aptamer när vi tidigare sökte kontraktstillverkare. Tack vare en målmedveten expansion har LGC nu utökat sin tillverkningskapacitet och vi är mycket glada över att kunna inleda detta samarbete, vilket säkrar leverans av Apta-1 och avancerar det regulatoriska programmet”, kommenterar Mikael Lindstam, VD Aptahem.

Aptahem har tidigare meddelat att en försening uppstått i Apta-1s utvecklingsprogram till följd av tekniska svårigheter i samband med produktionen av Apta-1. Under tiden har Aptahem, som tidigare meddelats, sökt ytterligare lösningar för att få Apta-1 tillverkad. Nu väljer bolaget därför att ingå avtal med en andra kontraktstillverkare för att i största möjliga mån begränsa förseningen av Apta-1s utvecklingsprogram. Aptahem kommer inom kort att uppdatera marknaden med mer information angående tidsplanen för den fortsatta utvecklingen av Apta-1.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019.

Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.