MAR

Kommuniké från Aptahems extra bolagsstämma den 11 september 2017

2017-09-11
MAR Regulatorisk

Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission och riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Den totala emissionslikviden från de både emissionerna uppgår till cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan...

Läs mer

Aptahem delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

2017-08-24
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 1 (28) KSEK Resultat efter finansiella poster -3 665 (-3 603) KSEK Resultat per aktie -0,47 (-0,46) SEK Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 16 721 (24...

Läs mer

Aptahem presenterar ny utvecklingsplan för Apta-1

2017-08-11
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att bolagets styrelse har fastlagt en reviderad utvecklingsplan för sin läkemedelskandidat Apta-1. Den nya utvecklingsplanen har utformats i samråd med bolagets vetenskapliga råd som gjort en samlad bedömning av Apta-1s farmakologiska egenskaper. Störst...

Läs mer

Aptahem ingår produktionsavtal med BioSpring

2017-08-10
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att bolaget har ingått ett produktionsavtal med BioSpring, en av världens ledande oligonukleotidproducenter. BioSpring har kontrakterats för substanstillverkningen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför bolagets prekliniska och stundande kliniska utvecklingsarbete. Aptahem AB (publ) kan idag...

Läs mer

Apta-1 förbättrar överlevnad och blodcirkulation i kliniskt relevant modell för sepsis

2017-07-28
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) kan idag meddela ett mycket positivt utfall från studier utförda tillsammans med Hooke Laboratories i USA. I studierna utvärderades läkemedelskandidaten Apta-1 i en kliniskt relevant modell för sepsis och påvisade en kraftigt förbättrad överlevnad med en ökad...

Läs mer

Aptahem justerar tidsplan och kapitalbehov i samband med beslut om att uppdatera den kliniska utvecklingsstrategin

2017-03-29
MAR Regulatorisk

Aptahems prekliniska program pågår med successivt insamlande av data avseende Apta-1 effektprofil samtidigt som arbetet med bolagets kliniska utvecklingsstrategi fortlöper i samråd med extern expertis. I dialogen med opinionsledare och potentiella partners har framkommit att den unika verkningsmekanismen hos...

Läs mer

Aptahem stärker forsknings- och utvecklingsorganisationen med industriell expertis inom kardiovaskulära sjukdomar och klinisk utveckling

2017-02-06
MAR Regulatorisk

Aptahem kan i dag meddela att man ingått ett avtal med Docent och Leg Läkaren Anders Bylock, som är en välkänd expert på kardiovaskulära utvecklingsfrågor inom såväl preklinik, kliniska studier samt registreringsansökningar. Dr. Bylock kommer att agera som kliniskt...

Läs mer