MAR

Företrädesemission fulltecknad och Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader

2017-10-13
MAR Regulatorisk

Företrädesemissionen avslutades den 9 oktober 2017 och är fulltecknad till 100% teckningsgrad. Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk och överteckningsemissionen används ej. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem i två...

Läs mer

Aptahem: insynspersoner och anställda avser teckna aktier i nyemissionen

2017-10-03
MAR

Aptahem (publ) meddelar att VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser att teckna andelar i den pågående nyemissionen utan att utnyttja stöd från tilldelade teckningsrätter. Aptahem (publ) meddelar att insynspersonerna VD Mikael Lindstam samt CSO Luiza Jedlina avser...

Läs mer

Aptahem lämnar in patentansökan baserat på nya resultat, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden

2017-10-03
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) kan idag meddela att bolaget har lämnat in en ny patentansökan med målsättning om att stärka bolagets immaterialrättsliga portfölj baserat på nya forskningsresultat med Apta-1. Grunden till den nya patentansökan är studieresultat från ett flertal tidigare studier...

Läs mer

Apta-1 påvisar förbättrad överlevnad i utökad studie

2017-09-12
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) kan idag meddela om nya, positiva resultat från en utökad studie genomförd tillsammans med samarbetspartnern Hooke Laboratories, i USA. Resultaten påvisar att intravenös administrering av Apta-1 korrelerade med en förbättrad överlevnad hos försöksdjuren. Utfallet bekräftar effekten hos...

Läs mer

Kommuniké från Aptahems extra bolagsstämma den 11 september 2017

2017-09-11
MAR Regulatorisk

Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission och riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Den totala emissionslikviden från de både emissionerna uppgår till cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan...

Läs mer

Aptahem delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

2017-08-24
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30) Rörelsens intäkter uppgick till 1 (28) KSEK Resultat efter finansiella poster -3 665 (-3 603) KSEK Resultat per aktie -0,47 (-0,46) SEK Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 16 721 (24...

Läs mer

Aptahem presenterar ny utvecklingsplan för Apta-1

2017-08-11
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att bolagets styrelse har fastlagt en reviderad utvecklingsplan för sin läkemedelskandidat Apta-1. Den nya utvecklingsplanen har utformats i samråd med bolagets vetenskapliga råd som gjort en samlad bedömning av Apta-1s farmakologiska egenskaper. Störst...

Läs mer

Aptahem ingår produktionsavtal med BioSpring

2017-08-10
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att bolaget har ingått ett produktionsavtal med BioSpring, en av världens ledande oligonukleotidproducenter. BioSpring har kontrakterats för substanstillverkningen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför bolagets prekliniska och stundande kliniska utvecklingsarbete. Aptahem AB (publ) kan idag...

Läs mer

Apta-1 förbättrar överlevnad och blodcirkulation i kliniskt relevant modell för sepsis

2017-07-28
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) kan idag meddela ett mycket positivt utfall från studier utförda tillsammans med Hooke Laboratories i USA. I studierna utvärderades läkemedelskandidaten Apta-1 i en kliniskt relevant modell för sepsis och påvisade en kraftigt förbättrad överlevnad med en ökad...

Läs mer

Aptahem justerar tidsplan och kapitalbehov i samband med beslut om att uppdatera den kliniska utvecklingsstrategin

2017-03-29
MAR Regulatorisk

Aptahems prekliniska program pågår med successivt insamlande av data avseende Apta-1 effektprofil samtidigt som arbetet med bolagets kliniska utvecklingsstrategi fortlöper i samråd med extern expertis. I dialogen med opinionsledare och potentiella partners har framkommit att den unika verkningsmekanismen hos...

Läs mer