Ledning

Mikael Lindstam

VD & medgrundare

Mikael har 20 års erfarenhet från den svenska start-up-industrin, där han har varit en viktig spelare i grundandet och utvecklingen av Galecto Biotech, Cyxone, Gabather, Aptahem och grundare av nanoteknologibolagen Portendo, NM Spintronics och Serstech. Mikaels bidrag har genererat investeringar motsvarande över 70 MEUR från industrin samt privat och publikt kapital. Mikael har gedigen erfarenhet av ledande roller och som styrelseledamot i publika bolag, såsom ansvarig för företagsledning, patent och immaterialrätt, kapitalanskaffning, förhandlingar och affärsutveckling. Under 2008-2014 var Mikael delansvarig för en statlig investeringsfond med fokus på life science och läkemedelsutvecklingsprojekt med starkt patent- och immaterialrättslig grund och stor marknadspotential. Mikael ledde här över 100 olika projekt som kapitaliserades genom spin-out, utlicensiering och försäljning. Accequa AB och Accequa GmbH är två bolag med Mikael som grundare som investerar i tidiga life science-projekt.
Mikael har doktorsexamen i oorganisk kemi från Uppsala universitet och har individuella examina från utbildningar inom personalansvar, coaching, affärs- och projektutveckling och administation, entreprenörskap, marknadsföring och aktiemarknadsetik.

Innehav i bolaget:
Mikael Lindstam äger 690 000 aktier i bolaget.

Foto: BioStock

Luiza Jedlina

Vetenskaplig chef (CSO) & medgrundare

Som tidigare projektledare i Forskarpatent fonden var Luiza avgörande för att etablera den studie som indikerade de föreslagna läkemedelskandidater och utvecklingsvägen för en kommersiell terapeutisk produkt. Förutom sina 3 år som biotech konsult har Luiza 15 års vetenskaplig erfarenhet inom cellbiologi, immunologi och hematologi, epidemiologi och biokemi samt som utvecklare av vaccin mot parasiter. Luiza har arbetat som gästforskare och koordinator i flera EU-finansierade forskningsprojekt och har utvecklat nya metoder för experimentellt och analytiskt biokemi är en meduppfinnare till två patent. Luiza är doktor i molekylär parasitologi och immunologi samt har en masterexamen inom toxikologi och är en av medgrundarna av Aptahem AB.

Innehav i bolaget:
Luiza Jedlina äger 540 000 aktier i bolaget.

Ola Skanung

Ekonomichef (CFO)

Har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Innehav i bolaget:
Ola Skanung äger 546 661 aktier i bolaget.

Ingela Hallberg

Medicinsk chef (CMO)

Ingela har lång och gedigen erfarenhet från läkemedelsindustrin där hon haft ledande befattningar inom klinisk forskning och utveckling samt medical affairs i ett flertal läkemedelsbolag, både i regionala och globala roller, och inom ett flertal olika terapiområden. Sedan 2019 bedriver hon sin egen verksamhet med att bla hjälpa start-up bolag inom lifescience med klinisk utveckling, medicinska och marknadsstrategier samt affärsutveckling. Ingela är legitimerad läkare med erfarenhet från kardiologiska avdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Innehav i bolaget:
Ingela Hallberg äger 128 325 aktier i bolaget.

Suzanne Kilany

Clinical research director

Suzanne Kilany är utbildad onkologisjuksköterska och har arbetat på Sahlgrenska under många år. För drygt 30 år sedan gick hon över till läkemedelsindustrin, där hon under sin karriär har samlat lång och mångsidig erfarenhet inom kliniskt utvecklingsarbete bland annat som ansvarig för kliniska studier i Europa, Ryssland och USA. Genom sina roller inom både läkemedelsbolag och kontraktsforskningsorganisationer (CRO) har Suzanne skaffat sig gedigen kunskap och förståelse för kliniska prövningar och processer inom flera olika sjukdomsområden. Suzanne är sedan sex år tillbaka styrelseledamot i Apotekarsocietetens avdelning för Kliniska Studier. Hon är också redaktör och ansvarig för deras medlemstidskrift, Prövningen. Suzanne driver eget konsultföretag med inriktning på projektledning inom klinisk forskning. Hos Aptahem kommer Suzanne att leda och koordinera planerings- och förberedelsearbetet för att ta Apta-1 till klinisk fas I.

Innehav i bolaget:
Suzanne Kilany äger 134 221 aktier i bolaget.

Thomas Rupp

CMC Director & Aptamer-expert

Thomas är yrkeserfaren kemist och har arbetat med oligonukleotidtillverkning i mer än 30 år, inklusive utvecklandet av ”state-of-the-art” tillverkningsprocesser för oligonukleotider. Thomas har en bakgrund som global applikationsspecialist på bland annat GE Healthcare, med driver sedan 2013 ett eget konsultbolag där han erbjuder tillverkningsexpertis inom terapeutiska nukleinsyror, håller tekniska workshops om oligonukleotidtillverkning, assisterar med anläggningsdesign för storskalig GMP-tillverkning, samt med processutveckling och problemlösning. Thomas är dessutom en globalt verksam ämnesexpert (Subject Matter Expert, SME) för oligonukleotidframställning och är erkänd som ”Global Pharma Key Opinion Leader” på Korea Health Industry Development Institute (KHIDI).

Svetlana Soboleva

Scientist Drug Development

Svetlana Soboleva har doktorerat inom biomedicin vid Lunds universitet, Lunds Stamcellscenter. Med mer än sju år forskningserfarenhet och flera publicerade artiklar så har Svetlana en god förmåga att leda och driva vetenskapliga projekt. Hon har en bakgrund inom hematologi där hon har använt bioteknologi för att odla blod från stamceller och cellinjer. Genom sin utbildning har hon en djupgående förståelse inom molekylärbiologi, cellbiologi och hematologi.

Erika Medin

Programme coordinator & communication specialist

Erika har mer än 25 års erfarenhet från forskningsinriktade bolag inom läkemedelsbranschen, bland annat Perstorp Pharma och Astra Draco/AstraZeneca. Under åren har Erika haft olika roller inom administration, kommunikation och projektledning och har en fil kand från Lunds universitet samt är diplomerad informatör från IHM Business School. Erika driver eget företag som konsult med inriktning mot projektledning och kommunikation med fokus på små forskningsbolag inom Life Science.

Jessica Henning

Office Manager, Clinical Trial Assistant, QA Admin

Jessica har över 20 års erfarenhet inom service och har många års erfarenhet av administration. Jessica är utbildad inom Administration/HR.
Hos Aptahem ansvarar Jessica för den övergripande administrationen.

Innehav i bolaget:
Jessica Henning äger 138 891 aktier i bolaget.

Styrelse

Bert Junno

Styrelseordförande & medgrundare

Bert Junno har erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete från ett flertal bolag verksamma inom elektronik, bioteknik och IT i både Europa och USA. Han har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag som WntResearch AB, Galecto Biotech AB, Gabather AB, Aptahem AB och Cyxone AB. Han är också styrelseordförande för Cyxone AB (publ) och CombiGene AB (publ) samt styrelseledamot i Accequa AB, Accequa GmbH, Melius Pharma AB och Gabather AB. Bert Junno har en Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet.

Innehav i bolaget:
Inget innehav

Theresa Comiskey Olsen

Styrelseledamot

Theresa Comiskey Olsen är advokat, knuten till Albaran, en norsk advokatbyrå. De senaste åren har Comiskey Olsen arbetat med juridiska frågor med fokus på gränsöverskridande transaktioner mellan områdena life sciences/biotech/läkemedel/medicinteknik, med tyngdpunkt på förhandlingar och avtal för internationella licensöverenskommelser, distribution, leveranser, forskning och utveckling samt kliniska prövningar. Innan hon startade sin egen advokatbyrå 2008 var hon chefsjurist på Nycomed, som senare blev uppköpt av Takeda. Comisky Olsen är Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law.

Utöver sitt uppdrag för Aptahem är hon även styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS, Jotunfjell AS och Farma Investment AS. Hon är också ägare av Comiskey Olsen.

Innehav i bolaget:
Theresa Comiskey Olsen äger 231 480 aktier i bolaget.

Cristina Glad

Styrelseledamot

Cristina Glad har mer än 25 års erfarenhet av forskning och affärsutveckling inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Hon har arbetat med projekt för utveckling av antikroppsläkemedel och deras produktionsprocesser. Cristina Glad har också varit involverad i forsknings- och utvecklingssamarbeten med bioteknik- och läkemedelsföretag samt in- och utlicensiering av projekt. I sin roll som såväl VD som vice VD var Glad med om att utveckla BioInvent International AB. Sedan december 2013 är hon verksam som konsult i eget bolag. Cristina Glad är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), är teknologie doktor i biokemi, E*MBA och entreprenör.

Innehav i bolaget:
Cristina Glad äger 150 416 aktier i bolaget.

Johan Lindh

Styrelseledamot

Med över 20 år i den akademiska världen har Johan varit verksam som molekylärbiolog och har haft flera befattningar inom parasitologi vid Smittskyddsinstitutet (SMI) / Karolinska Institutet. Det samarbete som uppstod med Lunds universitet genom identifiering av de tidiga indikationerna för Aptahems läkemedelskandidater resulterade i den patentansökan som Aptahem baserar sin utveckling på. Johan Lindh är docent i mikrobiologi och är aktiv sedan januari 2014 på Institutet för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, Uppsala universitet.

Innehav i bolaget:
Johan Lindh äger 539 000 aktier i bolaget.

Åsa Kornfeld

Styrelseledamot

Åsa Kornfeld har mer än 25 års internationell erfarenhet ifrån strategiskt arbete med att utvärdera och utveckla läkemedelskandidater för att maximera deras värde. Hon har arbetat med kliniska prövningar, hälsoekonomi, pris och subventioneringsstrategier samt bidragit till in/utlicensiering av produkter och portfolio management. Hon har bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag, medicinteknik och konsultföretag, och har lång erfarenhet av ledarskap och organisation. Åsa har en B.Sc i kemi från Lunds universitet och M.Sc. i läkemedel och hälsovårdsprodukter från Université de Bordeaux. För närvarande arbetar Åsa som Market Access Lead på Recordati Rare Diseases i Paris.

Utöver sitt uppdrag i Aptahem är hon styrelseledamot i Arcede Pharma AB och Sensidose AB.

Innehav i bolaget:
Inget innehav.

Jan Nilsson

Styrelseledamot

Jan Nilsson har en Fil Mag. examen från Göteborgs universitet och en MBA examen från Uppsala universitet. Jan har lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag. Han har varit verksam inom flera olika terapiområden inom läkemedelsindustrin och har förutom att deltaga i läkemedelsutvecklingsprocessen också haft nyckelroller vad avser lansering, försäljning och marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som verkställande direktör i både offentliga och privata företag.

Utöver sitt uppdrag i Aptahem är han styrelseledamot i CarryGenes Therapeutics AB, CombiGene Personal AB, Panion Animal Health AB och Urbicum Ledningskonsult AB. Verkställande direktör i CombiGene AB.

Innehav i bolaget:
Inget innehav.