Aptahems samarbete med Seattle Childrens Hospital ökar förståelsen för Apta-1

2019-06-11
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att samarbetet med Seattle Childrens hospital nu genererat de första resultaten. Rapporten redovisar resultat där den så kallade Gold Standard sepsis-modellen används, CLP (Cecal Legation and Puncture). Modellen bygger på att bakterier får växa till under mycket svåra förhållanden för organismen genom att tarmen får läcka ut i magkaviteten. Resultaten kommer från en pilotstudie där Apta-1 studerats under så lika förhållanden som vid en riktig sepsis-situation som möjligt. Pilotstudien kommer nu att följas upp med en betydligt större studie.

Resultaten indikerar god effekt av Apta-1 på att motverka ett sepsis-liknande förlopp. Studien visar preliminärt på en trend att Apta-1 sänker bakteriehalten i kärl-blodsystemet vilket innebär att t ex en bakterieinfektion kan motverkas systematiskt, samtidigt som en reduktion av inflammatoriska celler har observerats. I kommande studie kommer svårare sepsis att utvärderas, flera doser av Apta-1 att ges samt ytterligare markörer att undersökas.

Ett andra ben av studien har fokuserat på att studera mastceller. Dessa celler är drivande av allergiska och astmatiska reaktioner men också i många immunologiska sjukdomar såsom ledgångsreumatism (RA) och multipel skleros (MS) samt vissa former av cancer. Resultat på mastceller visar att Apta-1 har en hämmande roll på mastcellens utsöndrande granulater.

Generellt är studierna som Seattle Childrens Hospital utför inte bara fokuserade på att förstå hur man kan motverka sepsisförloppet utan även på faktorer som inte vanligtvis associeras med sepsis men likväl kan spela en stor roll.

”Detta är ytterligare viktiga resultat som visar på Apta-1s potentiella effekt och unika funktion på bl a sepsis vilket ger oss ytterligare förståelse vid planering av det kliniska utvecklingsprogrammet framöver” säger Mikael Lindstam, VD på Aptahem. ”Vi är inte förvånade, så det är tillfredställande att se Apta-1s förmåga att hämma ett svårt sjukdomsförlopp samt den djupare insikt i varför Apta-1 har en sådan unik och potentiell effekt på sepsis-liknande förhållanden.”

Seattle Childrens Hospital förbereder nu mer omfattande studier på denna djurmodell.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2019.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och progno-ser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patent¬skydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.