Introduktion

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla information om hur Aptahem AB (”Aptahem”, ”vi”) behandlar dina personuppgifter.

Aptahem AB är ett publikt bioteknikbolag med säte på Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö, Sverige, med organisationsnummer 556970-5782. Denna policy gäller för alla personuppgifter där Aptahem har kontroll över informationen, med andra ord där vi har kontroll över vad som händer med dina uppgifter och hur dessa uppgifter hanteras.

Aptahem är skyldiga att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade och att hantera dina uppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR” som gäller sedan 25 maj 2018). Om du blir ombedd att uppge information som innebär att du kan bli identifierad på vår hemsida så kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy.

Hantering av dina personuppgifter

Profilinformation eller kundinformation

Vi kan komma att samla in och spara följande information om våra kunder och affärspartners (eller deras personal) med syfte att underlätta våra administrativa rutiner och för att kunna behålla kontakten:

 • förnamn, efternamn och jobbtitel
 • kontaktinformation såsom telefonnummer eller e-postadress
 • internet protocol (IP)-adress
 • demografisk information såsom postnummer
 • Spårningspixlar för sociala medier som tillåter plattformar såsom Facebook och Twitter att interagera med vår hemsida
 • Annan information som är relevant för kund- och/eller jobberbjudanden

Den rättsliga grunden för att hantera denna information är ditt samtycke ELLER undertecknandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal ELLER våra legitima intressen, nämligen för att kunna upprätthålla korrekt administration av vår hemsida och verksamhet, våra kundrelationer, kommunikation med kunder och kunna registrera sådan kommunikation.

När du frivilligt lämnar denna typ av information till oss genom vår hemsida eller annan informationskanal kommer vi endast att använda den med syfte att besvara dina frågeställningar eller om du efterfrågar information från oss. Den rättsliga grunden för sådan hantering är ditt samtycke. Vi kommer inte att använda den personliga informationen i direktmarknadsföringssyfte.

Information i samband med jobbansökan

Om du lämnar dina personuppgifter som arbetssökande kommer vi att använda dina uppgifter i rekryterings- och anställningssyfte – om du ger ditt samtycke till det – för att informera dig om framtida lediga tjänster. Den rättsliga grunden för denna hantering är att kunna ingå ett avtal, på din begäran, mellan dig och oss ELLER ditt samtycke.

Information i samband med kliniska prövningar

Försökspersoner kan delta i kliniska prövningar med Aptahems produkter i syfte att vidareutveckla dess läkemedelskandidater. Genom att ge sitt samtycke till att delta i dessa kliniska studier kommer den ansvariga läkaren som utför studien att samla in personliga uppgifter om försökspersonen, innehållande information om hälsotillstånd och läkemedelsbehov. Aptahem tar del av denna information (enligt lagkrav) i pseudonymiserad form. Det betyder att vi inte kan identifiera försökspersonen.
Om du är studieläkare eller annan studiepersonal som utför kliniska prövningar för Aptahem kommer dina personuppgifter (t ex kontaktuppgifter, kvalifikationer, CV) att samlas in. Detta är för att tillgodose myndighetskrav och riktlinjer (legala krav).

Om cookies

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd för att placeras på din dators hårddisk. Vi använder cookies på vår hemsida.

Dela dina personuppgifter med andra

Överföring till tredje part

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i följande situationer:

 • i den mån det rimligen är nödvändigt för våra affärs- eller administrationsändamål. Under särskilda förhållanden, då tredje part ger teknisk, organisatorisk eller konsultservice (t ex IT-support eller juridisk support) kan de tillfälligt komma att få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna ge nödvändig support. Alla företag som ger sådan support måste tillämpa samma skyddsåtgärder som vi och de kan inte använda dina personuppgifter för egna syften;
 • när det är nödvändigt att dela informationen i efterlevnadssyfte eller för legala krav som det åligger oss att följa; eller
 • när vi har fått ditt samtycke för sådan delning.

Dina personuppgifter kommer inte att föras över till tredje part utan att relevant skydd efterlevs. Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part.

Internationella transaktioner

Vi har kontor och lokaler i Malmö, och vi kan komma att samarbeta med partners utanför EU. Överföring av dina personuppgifter utanför EU-länder kommer att skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, nämligen användningen av standardklausuler för dataskydd som antagits och godkänts av Europeiska kommissionen. En kopia av dessa kan erhållas från vår Data Protection Officer. Dina personuppgifter sparas på en säker server hos Aptahem.

Länkar till andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra relevanta hemsidor. När du har använt dessa länkar för att lämna vår sida bör du dock notera att vi inte har någon kontroll över dessa hemsidor. Därför kan vi inte vara ansvariga för att skydda den information du lämnar när du besöker dessa hemsidor; och dessa hemsidor regleras inte av denna integritetspolicy. Du bör vara försiktig och titta på den integritetspolicy som gäller för de berörda webbplatserna.

Lagra och radera personuppgifter

Personuppgifter som vi behandlar för olika syften kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för dessa syften.

Tidsperioden för att lagra information i samband med jobbansökningar är högst två (2) år.

Tidsperioden för att lagra information från kliniska prövningar är minst tjugofem (25) år efter det att studien avslutats.

I vissa fall är det inte möjligt för oss att på förhand specificera hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter. I dessa fall kommer vi att bestämma hur länge vi kommer att spara uppgifterna baserat på följande kriterier:

 • Tidsperioden för att lagra personuppgifter kommer att bestämmas baserat på den rådande relationen mellan oss, men kommer inte vara längre än fem (5) år efter vår senaste kontakt.
 • Tidsperioden för att lagra information om kunder kommer att bestämmas baserat på våra överenskommelser enligt kontraktet men kommer inte vara längre än tio (10) år efter det att kontraktet avslutats.

Oaktat övriga bestämmelser i detta avsnitt kan vi komma att lagra dina personuppgifter i sådana situationer då det är nödvändig för att uppfylla legala krav som åligger oss.

Dina rättigheter

Det är viktigt att veta att du har rätt till viss kontroll över dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta vår Data Protection Officer på dpo@aptahem.com för att tillgodose dina rättigheter:

 • Rätt till information om syftet för hanteringen (se ovan) och identiteten på den som kontrollerar informationen.
 • Rätt till tillgång: Du kan närsomhelst begära ett utdrag på den information som Aptahem har om dig.
 • Rätt till rättelse: Vi vidtar alla åtgärder som är rimliga för att säkerställa att informationen vi sparar är uppdaterad. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att be oss rätta dem.
 • Rätt att invända: Du kan närsomhelst invända mot att Aptahem eller någon av våra aktuella partners använder dina personuppgifter.
 • Rätt till radering: Du kan närsomhelst be Aptahem att radera dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsad hantering: Du kan alltid be att vi begränsar hanteringen av uppgifterna, i synnerhet om uppgifternas riktighet ifrågasätts eller om hangeringen anses vara olaglig.
 • Rätt till portabilitet: Du har rätt att få tillbaka de personuppgifter som kommunicerats till Aptahem och kan också be företaget att skicka dessa uppgifter till en annan datalagringsplats.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor eller klagomål på hur Aptahem hanterar dina personuppgifter kan du alltid kontakta vår Data Protection Officer på dpo@aptahem.com.

Om du anser att vår hantering av dina personuppgifter överträder dataskyddslagen har du även laglig rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Det kan du göra i det EU-land där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen ägt rum. Vi ber dock vänligen att du först vänder dig till vår Data Protection Officer med ditt klagomål så att vi snabbt kan hitta en lösning på din frågeställning.

I Sverige:
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114,
104 20 Stockholm
Email: imy@imy.se

Aptahem kan komma att ändra sin integritetspolicy då och då. Vi ber dig att läsa igenom denna integritetspolicy med jämna mellanrum på vår hemsida.

Integritetspolicy Aptahem AB, version 2.0 2023-02-10

Ladda ner Integritetspolicy som pdf