Aptahem återkallar utestående konvertibler till Yorkville

2019-01-21
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget avser återkalla de utestående konvertibler som innehas av YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”).

Genom en ömsesidig överenskommelse kommer Aptahem återkalla de utestående konvertibler som innehas av Yorkville till ett pris som överensstämmer med deras värde av 1,1 MSEK. Dessa konvertibler är de sista av avtalets första tranch vilket innebär att Yorkville därefter inte har några konvertibler innestående.

Ola Skanung, finanschef (CFO) i Aptahem kommenterar: ”Det är ett gemensamt beslut där båda parter är överens att den finansiella modellen som avtalats i dagsläget inte är optimal för oss. Genom återbetalning minskar den potentiella utspädningen i aktien, vilket vi bedömer kommer att stärka aktieägarvärdet.”

”När vi ingick i detta avtal hade vi som syfte att kunna fortsätta vara inriktat på våra två huvudspår: att uppnå klinisk evidens, samt ingå ett strategiskt partnerskap. Detta är fortfarande vårt primära fokus, men omständigheter förändras och vi vill ha en finansieringslösning som gynnar både vårt utvecklingsprogram och våra aktieägare”, säger Mikael Lindstam, VD på Aptahem.

Finansieringslösningen relaterar till ett emissionsavtal som undertecknades mellan Aptahem och Yorkville den 26 juni 2018. Emissionsavtalet kvarstår som ett backup-alternativ vid eventuella framtida finansieringar, inom 29 månader, vilket i sådana fall kommer att utvärderas i jämförelse med andra finansieringsalternativ för Aptahem. För framtida beslut om att emittera ytterligare konvertibler krävs att ett beslut formellt tas på en bolagsstämma och samtliga aktieägare kommer således att tillfrågas innan ett sådant beslut genomförs.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2019.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.