Aptamerer

Aptahems utvecklingsportfölj består av aptamerer, så kallade syntetiska (dvs. konstruerade) nukleinsyrapolymer. En aptamer består av antingen DNA eller RNA som är enkelsträngat (ssDNA eller ssRNA), och dessa molekyler kan binda specifikt till redan utvalda mål, inklusive proteiner och peptider med hög affinitet och specificitet.

Aptahems aptamerer kan liknas vid små antikroppar, och aptamerer visar generellt på mycket god stereoselektivitet. Dessutom har aptamerer många ytterligare fördelar gentemot antikroppar:

  • Aptahems aptamerer är syntetiskt tillverkade, dvs inga biologiska material ingår i tillverkningen och kan därför reproduceras billigare, enklare, och med större precision
  • de är 6-10 gånger mindre vilket gör att de har lättare att penetrera membran och attackera sådana antigener som antikroppar annars missar
  • de är lättare att syntetisera och kemiskt modifiera
  • de har lägre immunogenicitet vilket kan innebära färre bieffekter för patienten.

Dessa fördelar i förhållande till antikroppar blir särskilt påtagliga i takt med att behandlingar blir allt mer individuella och fallspecifika. Aptahems RNA-aptamerer har i tester visat sig vara ovanligt säkra, det vill säga inneha en låg toxicitet, samtidigt som de har indikerat mot en stark effekt på koagulation, inflammation och vävnadsreparation. De har inte heller visat tecken på att gå in i celler, vilket Aptahem ser som en fördel då påverkan av cellkärnan annars kan leda till oönskade immunologiska effekter.