MAR

Aptahem ingår samarbete med University Health Network i Kanada för att testa Apta-1 i en coronavirus-modell

2020-07-09
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget ingår ett samarbete med University Health Network, ett universitetssjukhus med koppling till Torontos universitet i Kanada. Samarbetet syftar till att utvärdera den antikoagulanta Apta-1 som en hämmare av hyperinflammatorisk respons och en inducerare...

Läs mer

Aptahems teckningsoption av serie TO4 nyttjades till cirka 85 %

2019-11-14
MAR Regulatorisk

Den 11 november 2019 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO4 som emitterades i samband med Aptahems AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units under hösten 2018. Totalt nyttjades 5 382 844 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning...

Läs mer

Aptahem meddelar stärkande forskningsresultat med Apta-1 från färdigställd NHP-studie

2019-10-11
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag positiva slutresultat från den exploratoriska sepsisstudien med non human primates, NHP-studien. De nya prekliniska resultaten styrker fortsättningsvis att Apta-1 är en multiverksam läkemedelskandidat med potential inom behandling av sepsis. Den färdigställda omfattande studierapporten bidrar till...

Läs mer

Aptahem tidigarelägger publicering av tredje kvartalets delårsrapport till den 24 oktober 2019

2019-09-24
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2019, från den 14 november 2019 till den 24 oktober 2019. Tidigareläggningen sker för att ge insynspersoner i...

Läs mer

Aptahem signerar avtal med ny kontraktstillverkare

2019-07-04
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget har signerat ett avtal med en GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare, LGC Group. LGC Group kommer att tillverka bolagets ledande kandidat, Apta-1, inför de avslutande toxikologiska studierna och produktionen väntas inledas under det...

Läs mer

Aptahems samarbete med Seattle Childrens Hospital ökar förståelsen för Apta-1

2019-06-11
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att samarbetet med Seattle Childrens hospital nu genererat de första resultaten. Rapporten redovisar resultat där den...

Läs mer

Aptahem meddelar att leveransen av substans är försenad

2019-02-08
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar. Följaktligen förväntas starten av de planerade kliniska prövningar för Apta-1 att försenas. Aptahem rapporterar att substans inte kommer att kunna levereras på utsatt tid....

Läs mer

Aptahem återkallar utestående konvertibler till Yorkville

2019-01-21
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget avser återkalla de utestående konvertibler som innehas av YA II PN Ltd, en fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global (”Yorkville”). Genom en ömsesidig överenskommelse kommer Aptahem återkalla de utestående konvertibler som innehas...

Läs mer

Aptahems företrädesemission är avslutad

2018-12-10
MAR Regulatorisk

Aptahems företrädesemission avslutades den 5 december 2018 och tecknades till cirka 27 %. Efter att garantiåtaganden har tagits i anspråk uppgick teckningsgraden till 80%. Aptahem tillförs cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO...

Läs mer

Styrelseledamöter och ledning tecknar units i pågående företrädesemission

2018-11-30
MAR Regulatorisk

Aptahem genomför för närvarande en företrädesmission av units om cirka 31,7 MSEK med en pre-money värdering om 15,9 MSEK. Mikael Lindstam (VD), Luiza Jedlina (CSO) och Ola Skanung (CFO) i ledningen samt Kjell Stenberg och Cristina Glad i styrelsen...

Läs mer