MAR

Företrädesemissionen i Aptahem övertecknad

2020-10-28
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....

Läs mer

Aptahem AB avser genomföra företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK säkerställd till 80 procent

2020-09-09
MAR

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER....

Läs mer

Aptahems styrelseordförande avgår på egen begäran

2020-09-03
MAR

Aptahem AB (publ), meddelar att bolagets styrelseordförande Kjell G Stenberg har begärt eget utträde ur styrelsen. Med anledning därav kommer styrelsen inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att utse ny ordförande. Fram till dess har styrelsen...

Läs mer

Aptahem ingår samarbete med University Health Network i Kanada för att testa Apta-1 i en coronavirus-modell

2020-07-09
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget ingår ett samarbete med University Health Network, ett universitetssjukhus med koppling till Torontos universitet i Kanada. Samarbetet syftar till att utvärdera den antikoagulanta Apta-1 som en hämmare av hyperinflammatorisk respons och en inducerare...

Läs mer

Aptahems teckningsoption av serie TO4 nyttjades till cirka 85 %

2019-11-14
MAR

Den 11 november 2019 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO4 som emitterades i samband med Aptahems AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units under hösten 2018. Totalt nyttjades 5 382 844 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning...

Läs mer

Aptahem meddelar stärkande forskningsresultat med Apta-1 från färdigställd NHP-studie

2019-10-11
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag positiva slutresultat från den exploratoriska sepsisstudien med non human primates, NHP-studien. De nya prekliniska resultaten styrker fortsättningsvis att Apta-1 är en multiverksam läkemedelskandidat med potential inom behandling av sepsis. Den färdigställda omfattande studierapporten bidrar till...

Läs mer

Aptahem tidigarelägger publicering av tredje kvartalets delårsrapport till den 24 oktober 2019

2019-09-24
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av sin delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2019, från den 14 november 2019 till den 24 oktober 2019. Tidigareläggningen sker för att ge insynspersoner i...

Läs mer

Aptahem signerar avtal med ny kontraktstillverkare

2019-07-04
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att bolaget har signerat ett avtal med en GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare, LGC Group. LGC Group kommer att tillverka bolagets ledande kandidat, Apta-1, inför de avslutande toxikologiska studierna och produktionen väntas inledas under det...

Läs mer

Aptahems samarbete med Seattle Childrens Hospital ökar förståelsen för Apta-1

2019-06-11
MAR

Aptahem (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att samarbetet med Seattle Childrens hospital nu genererat de första resultaten. Rapporten redovisar resultat där den...

Läs mer

Aptahem meddelar att leveransen av substans är försenad

2019-02-08
MAR

Aptahem (publ) meddelar idag att tillverkningen av substans är försenad på grund av tekniska utmaningar. Följaktligen förväntas starten av de planerade kliniska prövningar för Apta-1 att försenas. Aptahem rapporterar att substans inte kommer att kunna levereras på utsatt tid....

Läs mer