Kommuniké från Aptahems extra bolagsstämma den 11 september 2017

2017-09-11
MAR Regulatorisk

Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission och riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Den totala emissionslikviden från de både emissionerna uppgår till cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 42 miljoner kronor före emissionskostnader. Avstämningsdagen för företrädesemissionen blir den 15 september 2017. Teckningsperioden infaller från och med den 20 september 2017 till och med den 4 oktober 2017.

Styrelsen fattade den 24 augusti 2017 ett beslut om företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner varigenom aktiekapitalet ökas med högst 1 771 268 kronor genom emission av högst 7 793 580 aktier. Vidare emitteras högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3, envar berättigande till teckning av en aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 590 423 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 2 597 860 aktier vid utnyttjande av serie TO 2. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 590 423 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 2 597 860 aktier vid utnyttjande av serie TO 3.

Varje unit består av tre aktier samt en teckningsoption av serie TO 2 och en av serie TO 3. Teckningskursen för varje unit uppgår till nio kronor, tre kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 15 september 2017 ska berättiga till en uniträtt. Tre uniträtter ska berättiga till teckning en unit.

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. I första i hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 units efter avrundning ska tilldelas antingen 100 units eller inga units. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 100 units efter avrundning ska tilldelas antingen 100 units eller inga units. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Teckningsperioden ska löpa från och med den 20 september 2017 till och med den 4 oktober 2017. Styrelsens äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

Samtidigt som beslutet om företrädesemissionen beslutade bolagets styrelse om en emission av units riktad till dem som tecknade utan stöd av uniträtter i företrädesemissionen men som inte fått full tilldelning. Beslutet innebär att aktiekapitalet ökas med ytterligare högst 340 909 kronor genom emission av högst 1 500 000 aktier. Vidare emitteras ytterligare högst 500 000 teckningsoptioner vardera av serie TO 2 och serie TO 3, envar berättigande till teckning av en aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 113 636 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 500 000 aktier vid utnyttjande av vardera av serie TO 2 och serie TO 3. I övrigt gäller samma villkor för den riktade emissionen som för företrädesemissionen.

Styrelsens båda emissionsbeslut godkändes av den extra bolagsstämman.

Tidplan för nyemissionen
13 september 2017                                             Sista handelsdag i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

14 september 2017                                             Första handelsdag i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter

15 september 2017                                             Avstämningsdag för företrädesemissionen/riktad nyemission

20 september 2017                                             Teckningsperioden påbörjas och så även handel med uniträtter

4 oktober 2017                                                     Teckningsperioden avslutas

13 oktober 2017                                                   Sista dag för betalning av tecknare utan företrädesrätt

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Lindstam, Vd och styrelseledamot Aptahem AB, telefon +46 766 33 36 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aptahem AB skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Mikael Lindstams försorg för offentliggörande den 11 september 2017 kl. 14.15.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Aptahem. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Aptahem kommer endast att ske genom det prospekt som Aptahem beräknar kunna offentliggöra omkring den 12 september 2017. Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Aptahem avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Aptahem på dess webbplats i sinom tid.

Om Aptahem
Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakar blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.