Aptahem delårsrapport 2017-07-01 till 2017-09-30

2017-11-15
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport

Första kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 19 (74) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 666 (-2 044) KSEK
 • Resultat per aktie -0,21 (-0,26) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2017-09-30 till 9 429 (23 216) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-09-30 till 86,1 (94,5)%

Nio månader (2017-01-01-2017-09-01)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 27 (102) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -7 413 (-7 359) KSEK
 • Resultat per aktie -0,95 (-0,94) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Bolaget rapporterade positiva prekliniska resultat i form av kraftigt förbättrad överlevnad i en kliniskt relevant modell för sepsis .
 • Bolaget ingick ett produktionsavtal med världsledande oligonukleotidproducenten BioSpring för tillverkning av läkemedelskandidaten Apta-1.
 • Bolaget presenterade en reviderad utvecklingsplan för läkemedelskandidaten Apta-1 med huvudsakliga målsättningen att utveckla ett akutläkemedel för livshotande tillstånd som t.ex. sepsis.
 • Bolaget meddelade att Aptahems styrelse hade tagit beslutet att genomföra en företrädesemission om 23,4 MSEK.
 • Bolaget rapporterade positiva prekliniska resultat från en utökad preklinisk sepsis studie som bekräftade tidigare studieresultat och visade en signifikant effekt även efter fördröjd behandlingstid.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget rapporterade att en ny patentansökan hade lämnats in till det europeiska patentverket, EPO, rörande läkemedelskandidaten Apta-1s multiverksamma effektprofil.
 • Bolaget meddelade att företrädesemissionen blev fulltecknad varvid bolaget tillfördes cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Jag vill återigen välkomna våra nya aktieägare till bolaget och tacka för ert engagemang i vår strävan att ta oss mot bolagets viktigaste milstolpe, att kliniskt pröva Apta-1 i människa för första gången. Genom vår fulltecknade nyemission samt ert förtroende har vi nu möjligheten att exekvera vår utvecklingsplan som – efter ett längre utvärderingsarbete – presenterades under sensommaren. Utvecklingsteamet kan nu genomföra planen för att säkerställa att Apta-1 når en mycket utsatt patientgrupp med stora kliniska behov. Parallellt med det redan pågående prekliniska arbetet kommer ledningsgruppen att fortsätta att presentera vårt kommersiellt attraktiva licenspaket för potentiella partners på flertalet internationella konferenser. Bolaget har nyligen knutit nya kontakter och haft givande interaktioner på Asiens största partneringkonferens, BioJapan, samt Europas största läkemedelskonferens BioEurope Fall. Uppföljningsarbetet pågår redan där vi avtalar om sekretess för att fördjupa diskussionerna med potentiella samarbetspartners kring bolagets prekliniska framsteg.

Ni som har följt oss vet att uppföljningsstudien hos Hooke Laboratories var positiv och att vi nyligen har skickat in en patentansökan. För oss har det här året inneburit en total ompositionering av både Aptahem och Apta-1. Vår överlevnadsdata talar för att Apta-1 kan komma att bli det viktigaste läkemedlet i arsenalen för att förhindra den stora mängden dödsfall som drabbar patienter med sepsis. Vi ser därför fram emot 2018 med tillförsikt. Jag vill återigen tacka våra aktieägare för ett förnyat förtroende och vill samtidigt påminna om möjligheten att ni alltid kan kontakta mig direkt för bolagsfrågor, stora som små, genom att skriva till info@aptahem.com.

Följ våra nyheter och anslagna närvaro på investerarträffar via Aktietorget och bolagets hemsida; www.aptahem.com eller följ oss på Facebook; https://www.facebook.com/aptahem/.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

För mer information
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-333 699
E-post: ml@aptahem.com

Denna delårsrapport är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Mikael Lindstam för offentliggörande den 15 november 2017.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.