Aptahem delårsrapport 2017-04-01 till 2017-06-30

2017-08-24
MAR Regulatorisk

Sammanfattning av Delårsrapport

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 (28) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 665 (-3 603) KSEK
 • Resultat per aktie -0,47 (-0,46) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2017-06-30 till 16 721 (24 858) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2017-06-30 till 84,43 (94,63) %

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 8 (28) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -5 527 (-5 314) KSEK
 • Resultat per aktie -0,71 (-0,68) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Aptahem utökar sitt vetenskapliga råd med ytterligare en erkänd klinisk expert inom det kardiovaskulära området, Dr Bengt-Åke Henriksson.
 • Årsstämman nyvalde Theresa Comiskey Olsen, Bachelor of Arts och Juris Doctor, som har mer än 20 års erfarenhet av legalt arbete inom området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Positivt resultat från en studie där läkemedelskandidaten Apta-1 har utvärderats i en kliniskt relevant modell för sepsis där studieutfallet påvisar en kraftigt förbättrad överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation samt signifikant positiv påverkan på kliniska biomarkörer relaterade till organvälmående och inflammation hos försöksdjur som intravenöst injicerats med Apta-1.
 • Aptahem ingår ett produktionsavtal med en av världens ledande oligonukleotidproducenter, det Frankfurt-baserade BioSpring som innehar cGMP-certifiering och är en välkänd aktör som förser den globala marknaden med syntetiska oligonukleotider för terapeutiska, diagnostiska och forskningsrelaterade ändamål.
 • Aptahem AB fastlade en reviderad utvecklingsplan för sin läkemedelskandidat Apta-1 där den huvudsaklig målsättning är att utveckla ett akutläkemedel som stoppar de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten bland sepsispatienter.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,
Jag hoppas att ni har haft en härlig sommar! Semestern har fått vänta för mitt hårt arbetande team och det gläder mig att kunna meddela att vi nu går in i en verksamhetsperiod med fokus på att implementera vår uppdaterade utvecklingsplan. De viktigaste bitarna är nu på plats genom att vår strategiska plan har utkristalliserats i den nya utvecklingsplanen samt den unika konkurrensposition som vår nya inriktning innebär. Resultaten från de prekliniska studierna i etablerade sepsismodeller visar på en avsevärd förbättrad överlevnad och om liknande resultat skulle kunna åstadkommas vid behandling av människor är egenskaperna hos Apta-1 bättre än vad vi tidigare hade vågats hoppas Genom det nyligt ingångna produktionsavtalet med den ledande tillverkaren av oligonukleotider, Biospring, är nu den sista viktiga pusselbiten på plats och den nya tids- och utvecklingsplanen har nyligen presenterats. Vi har fått mycket god respons kring vårt nya fokus både från kliniska experter och aktieägare – vilket känns roligt efter allt hårt arbete. En återkommande fråga som vi gärna vill besvara är huruvida den nya inriktningen påverkar utformningen av vårt prekliniska paket. Valet vi nu gjort innebär att studier som gjordes på den tidigare indikationen för Apta-1 också är giltiga för den nya indikationen vilket gör att vi inte behövt ”starta om” vårt program. Utvecklingsprogrammet fortsätter istället med modeller som är mer inriktade på tillstånd som påverkar både koagulation och inflammation. Vi vill därför understryka att vår nya inriktning inte är en omstart av bolagets utvecklingsprogram. Den kvarstående frågeställningen för många aktieägare – kring vårt kapitalbehov – håller just nu på att konkretiseras och ytterligare information kommer att kommuniceras inom kort.

Patentutredningen, baserat på våra nya resultat, pågår och utfallet hoppas vi kunna presentera senare i höst. För er som otåligt väntar på mer data kan vi meddela att resultat från en pågående större djurstudie förväntas finnas tillgängliga innan utgången av det innevarande kvartalet och utfallet kommer givetvis att kommuniceras kort därefter. I enlighet med vårt större fokus på kommunikation kommer ni att kunna se mig presentera Aptahem vid en rad tillfällen under hösten. Flera stora läkemedelsbolag har väntat på information om vår nya inriktning vilket gör att jag även kommer att deltaga på en rad branschmöten.

Första halvåret har varit omvälvande men det känns skönt att kunna fokusera bolaget kring klinisk förberedelse, produktion och strategiskt partnerskap igen. Höstens presentationstillfällen kommer att publiceras på vår hemsida och jag välkomnar alla med frågor att komma och träffa mig på någon av dessa marknadsdagar.

Följ våra nyheter och anslagna närvaron på investerarträffar via Aktietorget och bolagets hemsida; www.aptahem.com

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Denna delårsrapport är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappershandel. Informationen lämnades av VD Mikael Lindstam för offentliggörande den 24 augusti 2017.

Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.