Företrädesemission fulltecknad och Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader

2017-10-13
MAR Regulatorisk

Företrädesemissionen avslutades den 9 oktober 2017 och är fulltecknad till 100% teckningsgrad. Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk och överteckningsemissionen används ej. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem i två steg ytterligare mellan cirka 21 MSEK och cirka 36 MSEK före emissionskostnader.

VD Mikael Lindstam kommenterar
-”Det är med stor glädje vi nu konstaterar det förtroende som nya och gamla aktieägare visat i Aptahem resulterat i en fulltecknad emission. Vi tar detta förtroende med oss nu när vi kan köra på enligt framlagd plan.”

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 7 793 580 aktier, 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3. 1 738 171 units (cirka 67 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 859 689 units (cirka 33 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 oktober 2017. Aptahem tillförs cirka 19 MSEK efter emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,9 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 542 536,3780 kronor fördelat på 15 587 160 aktier. Dessutom kommer 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3 finnas utgivna. Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2017.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 7 – 18 maj 2018. I det fall även samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3
En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 oktober 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september – 10 oktober 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-333 699
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.