Aptahem startar toxikologi-programmet för Apta-1

2018-05-15
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen, meddelar idag att bolaget startar de första toxikologi-studierna under denna vecka.

Aptahem har nått en milstolpe i sitt utvecklingsprogram av Apta-1 när de första studierna i toxikologi-programmet startar senare den här veckan. De initiala studierna, icke-GLP (Good Laboratory Practice), inkluderar så kallade dose range finding-studier (DRF) i två olika djurslag samtidigt för att effektivt driva programmet framåt. Dessa studier syftar till att hitta rätta dosnivåer inför de regulatoriskt viktiga GLP-studierna som är obligatoriska inför det kliniska programmet.

”Vi är väldigt nöjda med de framsteg vi har gjort i utvecklingen av den unika läkemedelskandidat som Apta-1 utgör, och vi ser med stor förväntan fram emot att ta del av resultaten av de här inledande toxikologi-studierna så snart de är färdigställda och vi har slutrapport” säger Mikael Lindstam, VD för Aptahem.

Hela toxikologi-programmet består av två olika studiedelar, icke-GLP och GLP. I dagsläget är det svårt att estimera tidsåtgången då det är flera delmoment som ingår och speciellt evalueringsprocesserna av studierna har osäkra tidsfaktorer. Resultaten kommer rapporteras av bolaget vartefter slutrapport har erhållits från respektive studiedel.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.