Teckningsoptioner serie TO 7 nyttjades till 92 % och tillför Aptahem 9,1 MSEK

2022-04-08
MAR Regulatorisk

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner serie TO 7. Den 5 april 2022 avslutades nyttjandeperioden och totalt nyttjades 28 449 984 teckningsoptioner serie TO 7 för teckning av lika många aktier, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 92 procent. Aptahem tillförs därmed cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,5 MSEK. Kapitaltillskottet från teckningsoptionerna ska användas till att fortsätta förbereda Bolagets läkemedelskandidat Apta-1 för klinisk studie. Förberedelserna fortskrider enligt plan och Aptahems kliniska studie, FIM (First In Man), beräknas starta senare i år.

Antal aktier och aktiekapital
Aptahems aktiekapital kommer att öka med 6 465 905,481294 SEK och antalet aktier kommer att öka med 28 449 984. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår Aptahems aktiekapital till 33 378 752,183537 SEK fördelat på 146 866 509 aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske snarast möjligt efter registrering hos Bolagsverket.

VD Mikael Lindstam kommenterar
”Jag är väldigt glad över nyttjandegraden av teckningsoptionerna. Med fortsatt starkt förtroende från aktieägarna, stärkt kassa och fina leveranser bakom oss fortsätter vi nu arbetet mot vår första kliniska studie, FIM (First In Man), som vi beräknar starta senare i år.”

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (corpura.se) är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2022.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.