Aptahem avbryter exklusiv förhandlingsperiod med motpart

2021-04-29
MAR

Aptahem (publ) AB meddelar idag att den exklusiva förhandlingsperioden, som tidigare aviserats via pressmeddelande den 9 mars, har avbrutits.

Aptahem valde den 9 mars 2021 att offentliggöra information om att en icke-bindande avsiktsförklaring hade undertecknats. Avsiktsförklaringen gav motparten en period att förhandla exklusivt med Aptahem. I enlighet med reglerna i EU:s marknadsmissbruksförordning meddelar Aptahem att den exklusiva förhandlingsperioden har avbrutits idag. Beslutet medför att dialogen gällande partnerskap har avslutats med motparten.

VD Mikael Lindstam kommenterar:
”Mitt yttersta mål är att säkerställa att Apta-1 kommer till nytta för patienter och samhälle på ett sätt som samtidigt skapar värde för våra aktieägare. För att mitt mål ska kunna realiseras krävs fullständig samsyn kring värde och vision med en strategisk partner. Jag har varit överens med vår motpart i en rad punkter men dessvärre upptäckt att vi saknat samsyn i andra. Jag ser det därför som en naturlig del i mitt förtroendeuppdrag från aktieägarna att den här dialogen nu avbryts och kontakten fortlöper med andra parter. Våra fördjupade dialoger om Apta-1 har belyst nya aspekter och stärker min tilltro till den nytta vi kan tillföra de miljontals människor som drabbas av sepsis och jag är övertygad om att vår vision är rätt.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om sepsis
Sepsis betraktas idag som ett världshälsoproblem och drabbar varje år 49 miljoner människor i världen varav 11 miljoner dör. Endast i Europa uppskattas över 1 miljon människor drabbas av sepsis årligen.* Det finns i dagsläget ingen specifik behandling för sepsis, utan istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, vätska och syrgas.

* Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, Shackelford KA, Tsoi D, Kievlan DR, Colombara DV, Ikuta KS, Kissoon N, Finfer S, Fleischmann-Struzek C, Machado FR, Reinhart KK, Rowan K, Seymour CW, Watson RS, West TE, Marinho F, Hay SI, Lozano R, Lopez AD, Angus DC, Murray CJL, Naghavi M. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990-2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jan 18;395(10219):200-211. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32989-7. PMID: 31954465; PMCID: PMC6970225.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.