Regulatoriska

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Aptahem

2024-07-02
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ) (”Aptahem” eller ”Bolaget”) den 19 juni 2024 beslutades bland annat om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid hundra (100) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:100). Styrelsen har nu...

Läs mer

Aptahems FIH-studie med Apta-1 är slutrapporterad och avslutad

2024-06-27
Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att rapporten från den kliniska fas 1a-studien (First in Human, FIH) har finaliserats. Den slutliga studierapporten bekräftar de tidigare...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

2024-06-19
Regulatorisk

Aptahem AB (publ) avhöll den 19 juni 2024 extra bolagsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att genomföra en...

Läs mer

Aptahems delårsrapport 2024-01-01 till 2024-03-31

2024-05-31
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31) Rörelsens intäkter uppgick till 609 (660) KSEK Resultat efter finansiella poster -2 729 (- 2 517) KSEK Resultat per aktie -0,006 (-0,015) SEK Likvida medel uppgick per 2024-03-31 till 3 499...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB (publ)

2024-05-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, kallas härmed till extra bolagsstämma den 19 juni 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 10:00. Rätt till deltagande Rätt att delta vid...

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Aptahem AB (publ)

2024-05-15
Regulatorisk

Aptahem AB (publ) avhöll den 15 maj 2024 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om...

Läs mer

Aptahem samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services Japan för storskalig och kostnadseffektiv tillverkning av Apta-1

2024-04-24
Regulatorisk

Aptahem AB (publ), ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis, meddelar idag att bolaget samarbetar med Ajinomoto Bio-Pharma Services för att utveckla en mer effektiv och skalbar tillverkningsprocess för Apta-1. Ajinomoto...

Läs mer

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8 i Aptahem AB

2024-04-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO8 inleds den 15 april 2024 och teckningskursen har fastställts till 0,03 SEK per aktie

2024-04-12
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

2024-04-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB (publ), org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 58 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 10:15. Rätt till deltagande Rätt att delta vid årsstämman...

Läs mer