Regulatoriska

Aptahems bokslutskommuniké 2023-01-01 till 2023-12-31

2024-02-29
Regulatorisk

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2023-10-01 – 2023-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 573 (1 291) KSEK Resultat efter finansiella poster -4 269 (-3 139) KSEK Resultat per aktie -0,02 (-0,02) SEK Likvida medel uppgick per 2023-12-31 till 2 091...

Läs mer

Aptahem anlitar Mangold som likviditetsgarant

2024-02-16
Regulatorisk

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) har utsett Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas idag, den 16 februari 2024....

Läs mer

Aptahem genomför en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

2024-02-07
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem meddelar sista dag för handel i BTU och första dag för handel i teckningsoptioner serie TO8

2024-02-07
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Sista dag för handel med uniträtter i Aptahem

2024-01-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Teckningsperioden i Aptahems företrädesemission av units inleds idag

2024-01-15
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Aptahem offentliggör prospekt i samband med företrädesemission av units

2024-01-11
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA...

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aptahem AB den 9 januari 2024

2024-01-09
Regulatorisk

Idag, den 9 januari 2024, hölls extra bolagsstämma i Aptahem AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning Stämman beslutade i enlighet med styrelsens...

Läs mer

Aptahem erhåller preliminärt patentgodkännande i Israel för patentfamilj 2

2024-01-05
Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att Bolaget har erhållit preliminärt patentgodkännande (Notice of Allowance) i Israel av patentansökan nr 273759 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties. Det preliminära godkännandet är en formell informationsgivning...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Aptahem AB

2023-12-08
Regulatorisk

Aktieägarna i Aptahem AB, org. nr 556970-5782, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 januari 2024 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i...

Läs mer