Aptahems delårsrapport 2024-01-01 till 2024-03-31

2024-05-31
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2024-01-01 – 2024-03-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 609 (660) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 729 (- 2 517) KSEK
 • Resultat per aktie -0,006 (-0,015) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2024-03-31 till 3 499 (9 718) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2024-03-31 till 96,50% (88,74%)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Bolaget har erhållit preliminärt patentgodkännande (Notice of Allowance) i Israel av patentansökan nr 273759 med titeln A nucleic acid molecule with anti-inflammatory and anti-coagulant and organ-protective properties.
 • Bolagets företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO8, vars teckningsperiod avslutades den 29 januari 2024 tecknades till 40 procent, motsvarande 56 764 377 units. Aptahem tillfördes därigenom 13,8 MSEK före emissionskostnader.
 • I samband med den avslutade företrädesemissionen beslutade styrelsen om en riktad emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO8, till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units. Genom ersättningsemissionen ökade aktiekapitalet med 0,6 MSEK.
 • Aptahem rapporterade top line-resultat från kliniska fas 1-studien (First in Human, FIH). Inga allvarliga biverkningar förekom och alla deltagare slutförde studien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Aptahem har beslutat att genomföra en Proof-of-Concept fas 2-studie i patienter som nästa steg i den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten Apta-1.
 • Aptahem har ingått ett samarbete med Ajinomoto Bio-Pharma Services för att utveckla en mer effektiv och skalbar tillverkningsprocess för Apta-1. Ajinomoto är en av världens största tillverkare av bland annat farmaceutiska substanser, smak- och näringsämnen och är specialister på enzymatiska processer.
 • Bolaget genomförde en nyemission genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO8. Genom utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO8 tillfördes Aptahem cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Året inleddes med att vi fick ett preliminärt godkännande i Israel för vår patentansökan för patentfamilj 2. I övrigt präglades första kvartalet av vetenskapliga framsteg genom en artikel i tidskriften Cells, en presentation på konferensen Biologics World Nordics, intressanta möten på investerar-konferensen BIO Europe Spring samt att vi tog in kapital.

Kliniska fas 1-studien
Under 2023 genomförde vi vår första kliniska studie, en fas 1-studie i friska frivilliga försökspersoner med syfte att utvärdera vår läkemedelskandidat Apta-1 avseende säkerhet och tolerabilitet. I mars i år fick vi top line-resultaten från studien, och kunde konstatera att den avblindade datan visade att Apta-1 tolererades väl i de testade doserna. Vidare såg vi att inga allvarliga biverkningar förekom och att alla deltagare slutförde studien.

Medan vi nu inväntar slutrapporten förbereder vi för nästa steg i det kliniska utvecklingsprogrammet för Apta-1, där vi planerar att genomföra en Proof-of-Concept (PoC) fas 2-studie i patienter som drabbats av allvarligt inflammatoriskt tillstånd.

Vetenskapliga aktiviteter
Aptahem har genom åren genomfört ett stort antal prekliniska studier in-house, och även samarbetat med internationella forskargrupper runt om i världen. De resultat som genererats från samtliga studier visar på att Apta-1:s verkningsmekanism är unik och mångfacetterad.

För att få genomslag för Apta-1:s potential som unik behandling inom områden som i dag saknar effektiva alternativ, främst för allvarliga inflammatoriska tillstånd, har forskningsteamet på Aptahem arbetat på artiklar till vetenskapliga tidskrifter. I februari i år fick vi vår artikel som bygger på de resultat vi erhöll från de prekliniska studierna som vi utfört i samarbete med forskargruppen vid University Health Network i Toronto, Kanada, accepterad och publicerad i tidskriften Cells. Artikeln bygger på de resultat som visade att Apta-1 bland annat har vävnadsskyddande egenskaper på lungvävnad och ökad vitalstatus i en SARS Corona-virus-inducerad in vivo-modell. Toronto-studierna bekräftade även de resultat vi sett från våra prekliniska studier där vi studerat Apta-1 i bakterietoxin-stimulerade allvarliga sjukdomsmodeller.

Forskningschef dr Luiza Jedlina höll under perioden också en presentation på konferensen Biologics World Nordics, som ägde rum i Köpenhamn. Titeln på presentationen var ”A Novel RNA Aptamer Targets Exosite 2 on Thrombin, Offering a Potential Treatment for Systemic Inflammation through a Unique Mechanism”, vilken väckte intresse bland åhörarna.

Vi fortsätter att genomföra prekliniska studier för att ytterligare studera Apta-1:s specifika egenskaper, dels internt, dels i samarbete med universitetsgrupper och andra externa aktörer. Resultaten utgör en viktig grund av förståelsen för hur vi på bästa sätt går vidare i den kliniska utvecklingen av Apta-1.

Affärsutveckling
Vi deltar även på internationella investerar-konferenser där vi bedömer att Aptahem har bäst möjlighet att väcka intresse hos potentiella samarbets- och licenspartners. En sådan konferens var BIO Europe Spring som ägde rum i mars där vi träffade intressenter sedan tidigare samt nya, speciellt bolag som är inriktade på samma områden som Aptahem. När vi nu har top line-resultat från en klinisk studie att dela med oss av samt ytterligare kunskap från både egna studier och sådana genom samarbeten ser vi att intresset hos bolag och andra representanter är mer fördjupat än tidigare. Vi noterar även att det är färre bolag till antalet, men desto mer specifika och relevanta. Sedan några veckor tillbaka fokuserar vi på att förbereda oss för att delta på den största partneringkonferensen inom vårt område, BIO International Convention, som äger rum i början av juni i USA.

Avslutande ord
Under första kvartalet genomförde vi en företrädesemission som följdes av en riktad emission, samt en teckningsoption efter perioden. Med det kapital vi tagit in under våren kan vi nu förbereda för kommande aktiviteter, såsom att planera en PoC-studie i patienter samt fortsatta att genomföra stödjande prekliniska studier. Jag vill passa på att tacka alla aktieägare, både nytillkomna och de som varit med sedan tidigare, för förtroendet. Kapitaltillskottet gör det nu möjligt för oss att fortsätta planeringen av utvecklingsprogrammet för Apta-1.

Teamet och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med vår banbrytande läkemedelskandidat. Det intresse vi ser i både de vetenskapliga kretsarna och i potentiella partneringdiskussioner med läkemedelsbolag bevisar att Apta-1 går i fronten för en ny typ av läkemedelskandidater som har stor potential att bli framtidens behandling inom inflammatoriska sjukdomstillstånd.

Kommande finansiell rapport
2024-08-30: Delårsrapport kvartal 2, 2024

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 31 maj 2024

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.