Valberedning

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Aptahem AB den 7 juni 2023

Redogörelse för valberedningens arbete

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Aptahem AB den 2 juni 2022 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 28 november 2022.
Valberedningen har bestått av Ivar Nordqvist (representerande eget innehav), som har varit valberedningens ordförande, Christian Pettersson (representerande eget innehav), Tina Persson (representerande eget innehav) och styrelsens ordförande Bert Junno.

Valberedningen har haft ett flertal möten via videolänk och däremellan haft löpande kontakter.

Valberedningen har föranstaltat en enkät riktad till styrelseledamöterna jämte bolagets VD och ekonomichef. Enkäten har utförts av extern konsult. Därutöver har Tina Persson via telefon intervjuat samma personer för en uppföljning och fördjupning av enkätsvaren.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete.

Beslut om förslag till styrelsens sammansättning har fattats enhälligt.

Ladda ner dokumentet Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman i Aptahem AB den 7 juni 2023 samt motiverade yttrande för fullständig information om valberedningens förslag.