Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av tre ledamöter som representerar de av de största aktieägarna per den 30 september 2022 som önskar utse en ledamot i valberedningen jämte en av styrelsen utsedd styrelseledamot som sammankallande.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Ivar Nordqvist, ordförande för valberedningen, Christian Pettersson, Tina Persson samt Bert Junno, styrelseordförande i Aptahem.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt i förekommande fall, förändringar av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till

valberedning@aptahem.com eller följande adress:

Att: Valberedningen
Aptahem AB
Norra Vallgatan 58
211 22 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.