Delårsrapport 2018-07-01 till 2018-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 (19) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 964 (-1 666) KSEK
 • Resultat per aktie -0,25 (-0,21) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2018-09-30 till 10 465 (9 429) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2018-09-30 till 74,8 (86,1)%

Nio månader

 • Rörelsens intäkter uppgick till 18 (27) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -16 657 (-7 413) KSEK
 • Resultat per aktie -1,05 (-0,95) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den första tranchen av 25 konvertibler enligt Yorkville-avtalet emitterades av Aptahems styrelse den 26 juni 2018 till ett sammanlagt värde om 2,5 miljoner SEK. Yorkville har den 17 juli 2018 påkallat konvertering av två av dessa konvertibler för teckning av 99 502 aktier i Aptahem. Konverteringskursen per aktie uppgår till 2,01 SEK, vilket motsvarar 90 % av det lägsta dagliga volymvägda genomsnittspriset på Aptahems aktie under fem handelsdagar före dagen för konverteringen. Genom konverteringen ökar bolagets aktiekapital med 22 614,091 SEK till 3 568 878,6508 SEK och antalet aktier i bolaget ökar med 99 502 till 15 703 066.
 • Bolaget meddelade att det pågående pre-kliniska toxikologiska utvecklingsprogrammet försenas i väntan på tillverkning av mer Apta-1. Resultaten hittills tyder på en bra säkerhetsprofil, vilket resulterat i ett större substansbehov än uppskattat. Detta medför att det inte kommer att finnas tillräckligt med färdigtillverkad substans för att starta nästa del av det toxikologiska programmet på utsatt tid. Ytterligare icke-GMP-substans (Good Manufacturing Practice) kommer därför att behöva tillverkas för att kunna starta det GLP-reglerade (Good Laboratory Practice) programmet, vilket beräknas försena den planerade starten av kliniska prövningar till tredje kvartalet 2019.
 • Pågående NHP-effektstudie (Non Human Primate), där terapeutiska effekten av Apta-1 testas, utökas med större doser av Apta-1. Utökningen baseras på de första pre-kliniska toxikologiska resultatens goda säkerhetsfönster.
 • Processutvecklingsarbetet för att tillverka en GMP-batch inför bolagets planerade kliniska prövningar pågår parallellt med icke-GMP tillverkning med fokus på att säkerställa tillräcklig renhetsgrad. Aptahem har meddelats av kontraktstillverkaren att processutvecklingen förlängs men att den inte bör bidra till den övergripande förseningen.
 • Yorkville har den 13 september 2018 påkallat konvertering av ytterligare tre ovan nämnda konvertibler för teckning av 158 730 aktier i Aptahem. Konverteringskursen per aktie uppgår till 1,89 SEK, vilket motsvarar 90 % av det lägsta dagliga volymvägda genomsnittspriset på Aptahems aktie under fem handelsdagar före dagen för konverteringen. Genom konverteringen ökar bolagets aktiekapital med 36 075,0001455 SEK till 3 604 953,65094 SEK och antalet aktier i bolaget ökar med 158 730 till 15 861 796.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den utökade exploratoriska sepsisstudien visade på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater. Detta ökar förhoppningarna att kunna visa på bra effekt också i kommande och mer omfattande bekräftande studier.
 • Den 10 oktober 2018 beslutade styrelsen i Aptahem AB (publ) (”Aptahem”) att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och en serie teckningsoptioner. Beslutet godkändes av extra bolagstämma den 9 november 2018. Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen och godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Den totala emissionslikviden uppgår till cirka 31,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 23,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Aptahem har erhållit teckningsförbindelse från bolagets största aktieägare om 1,6 MSEK och emissionsgarantier om cirka 23,8 MSEK, motsvarande totalt cirka 80 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen. Avstämningsdagen för företrädesemissionen blir den 16 november 2018. Teckningsperioden infaller från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018.
 • Yorkville har den 24 oktober 2018 påkallat konvertering av fem av dessa konvertibler för teckning av 450 450 aktier i Aptahem. Konverteringskursen per aktie uppgår till 1,11 SEK, vilket motsvarar 90 % av det lägsta dagliga volymvägda genomsnittspriset på Aptahems aktie under fem handelsdagar före dagen för konverteringen.
 • Teckningsperioden för TO 3 avslutades den 26 oktober 2018 och under denna period nyttjades 2 418 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 0,09 %. Aptahem tillförs därmed cirka 9,7 TSEK.Med anledning av ovan kommer 2 418 nya aktier att registreras hos Bolagsverket under slutet av november 2018. Efter registreringen, och efter registrering av de aktier som Yorkville tecknat genom påkallande av konvertering 24 oktober 2018, kommer aktiekapitalet uppgå till 3 707 878,19682 kronor fördelat på 16 314 664 aktier.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Årets tredje kvartal har i stor utsträckning färgats av de paradoxala resultaten i vår huvudkandidat Apta-1s prekliniska program, men också av sjudande aktivitet, ökad global exponering och spännande samtal. Allt detta i en strävan efter att nå våra mål om att både positionera Aptahem som en nyckelaktör inom aptamerer som potentiella läkemedelskandidater och att utveckla nya terapeutiska kandidater för behandling av livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen.

Vår utökade exploratoriska studie med den nyutvecklade sepsismodellen visade på stimulerande resultat som indikerar att Apta-1 har god effekt i primater. Dessa resultat tyder på att Apta-1s unika multieffekt och studiens utökade dosfönster ger önskad effekt. Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen av Apta-1.

Vi befinner oss nu på upploppet mot klinisk fas I med vår huvudkandidat Apta-1 och för att säkra tillverkning av substansen, färdigställa de prekliniska studierna och utföra ytterligare studier för att bättre förstå Apta-1s verkningsmekanismer kommer vi under det fjärde kvartalet 2018 utföra en företrädesemission om cirka 31,7 MSEK före omkostnader. Denna emission är den sista pusselbiten inför det kliniska programmet och vår förhoppning är att ni aktieägare ska vilja fortsätta stötta oss och vår utveckling mot en revolutionerande ny behandlingsmetod för sepsis.

Utveckling av aptamerplattformen
Vår unika aptamerplattform, som i dagsläget rymmer tre olika kandidater på olika utvecklingsstadier, har under detta kvartal såsom de föregående varit vårt största fokusområde. Här visade resultat från studier inom det prekliniska säkerhetsprogrammet (icke-GLP) en mycket god säkerhet för Apta-1.

Ännu ett steg framåt för vår utveckling är rekryteringen av Thomas Rupp till vårt managementteam. Rupp är en internationellt erkänd aptamerexpert, varför det var med stor glädje som vi rekryterade honom till teamet så snart vi fick reda på att han nu frigjort tid genom att framgångsrikt ha avslutat ett antal andra kontrakt. Ett starkt team är vitalt när vi nu närmar oss klinisk fas I, och vi ser fram emot att se vad Rupp kan tillföra med sin världsunika kompetens inom oligonukleotider.

Stimulerande partnerskap
En viktig del av vår positioneringsstrategi är att, där vi finner det lämpligt och för båda parter givande, ingå strategiska partnerskap och samarbeten. Vårt senaste strategiska partnerskap, det med det prestigefyllda Seattle Children’s Research Institute, fortlöper enligt plan och vi ser med spänning fram emot vad det ska resultera i. Parallellt med pågående samarbeten söker vi också etablera nya kontakter, exempelvis genom närvaro på industrikonferenser såsom Nordic Life Science Days i september och nyligen avslutade BioEurope partneringevent i Köpenhamn. Det är alltid lika stimulerande att på konferenser som dessa och få möta industrins nyckelaktörer, som ofta leder det också till mycket givande konversationer.

Ökad global exponering
I nuläget är Aptahem framförallt etablerat på den svenska marknaden, men framåt tar vi sikte internationellt. Därför verkar vi kontinuerligt för en ökad global synlighet och deltog aktivt under den internationella ’sepsis awareness month’, där vi för att uppmärksamma sepsis, Apta-1s huvudindikation, bland annat höll en presentation på BioStocks evenemang i Stockholm, där också Sepsisfonden närvarade. Dessutom sökte vi synas i fler internationella sammanhang varför vi valde att stötta den amerikanska patientorganisationen Sepsis Alliances globala ”Superhero Challenge”, genom vilken vi kunde nå tiotusentals människor världen över. I linje med vårt internationella sikte slog vi också under kvartalet samman två skilda patentansökningar till en, en så kallad PCT-ansökan. Detta var ett strategiskt viktigt steg för Aptahem då ansökan på så sätt anses ha blivit ingiven i samtliga PCT:s medlemsländer (över 150 stycken) samtidigt, vilket ger oss potential till ett än starkare internationellt skydd.

Vi ser med spänning fram emot vad det påbörjade fjärde kvartalet för med sig. Framförallt välkomnar vi den väntande företrädesemissionen, och den fortsatta utveckling av Apta-1 som den kommer att möjliggöra. Tack vare det kapital som denna emission väntas tillföra, då den är garanterad till totalt cirka 80%, kommer vi att ha en mycket god grund att stå på inför 2019 och klinisk fas I, och vi är mycket glada över denna möjlighet att bjuda in er aktieägare att bli än mer involverade i företaget och dess framtid. I samband med detta vill jag också ta tillfället i akt att tacka er aktieägare för det förtroende och den uppmuntran som ni har visat under det gånga kvartalet. Ert stöd är av yttersta vikt för oss nu när vi närmar oss upploppet mot klinisk fas I med Apta-1.

Malmö 14 november 2018

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter
2019-02-14 Bokslutskommuniké

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 14 november 2018
Styrelsen
Aptahem AB

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.