Aptahems valberedning inför årsstämman 2022

Aptahems valberedning inför årsstämman 2022 har sammanträtt. Valberedningen består av tre ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den 12 oktober innevarande år som önskar utse en ledamot i valberedningen jämte en av styrelsen utsedd styrelseledamot som sammankallande.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Ivar Nordqvist, ordförande för valberedningen, Christian Petterson, Roseline Wahlberg samt Bert Junno, styrelseordförande i Aptahem.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt i förekommande fall, förändringar av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till

valberedning@aptahem.com eller följande adress:

Att: Valberedningen
Aptahem AB
Norra Vallgatan 58
211 22 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.