Aptahem delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

I Nyheter

Sammanfattning av Delårsrapport

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -2 986 (-3 585) KSEK
  • Resultat per aktie -0,06 (-0,08) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2020-03-31 till 21 572 (22 743) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2020-03-31 till 89.89 (91,97)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Aptahems abstract inför ISICEM-konferensen publicerades av Critical Care Magazine med titeln “A novel protein-binding RNA aptamer, Apta-1 – a new therapeutic tool to combat sepsis”

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget meddelade att Suzanne Kilany anlitats som Clinical Research Director

VD Mikael Lindstam kommenterar
Bästa aktieägare,

Första kvartalet av 2020 har präglats av Covid-19-pandemin och dess påverkan på människorna runt om i världen samt den globala ekonomin. De flesta är fortfarande starkt påverkade av pandemin här hemma som i vår omvärld. För Aptahems del innebär de utlysta restriktionerna att vi inte kunnat delta fysiskt på internationella konferenser och att medarbetarna arbetar hemifrån i större utsträckning, men alla våra aktiviteter pågår i stort sett opåverkade.

Under våren skulle vi ha deltagit i partneringkonferensen BIO Europe Spring i Paris och den vetenskapliga intensivvårds-konferensen ISICEM i Bryssel. Covid-19-restriktionerna gjorde det tyvärr omöjligt för oss att på plats presentera våra senaste rön om Apta-1, men det abstract vi skickade in till konferensen publicerades av Critical Care Magazine och finns att läsa på vår hemsida.

De diskussioner som var inplanerade för BIO Europe med representanter för potentiella partners och licenstagare ägde rum via videomöten i stället. Responsen från de möten vi hade är fortsatt positiv, och vi håller dialogen levande med ett flertal parter.

Läkemedelskandidaten Apta-1 mot klinik
Under första kvartalet har vi fortsatt arbetat med delar av det förberedelsearbete som krävs för att ta vår läkemedelskandidat Apta-1 närmare klinisk fas I. Vi diskuterar med ett flertal kontraktsforskningsorganisationer samt kliniska grupper runt om i världen för att på bästa sätt kunna planera för First in Human. Vi har även kontrakterat en mycket erfaren Clinical Research Director, Suzanne Kilany, för att leda och koordinera planerings- och genomförandearbetet med fas I.

Stort vetenskapligt intresse
Vetenskapligt fokuserar vi fortsatt på aptamerer, sepsis och infektionssjukdomar. Samarbetet med konsortiet vi ingår i och som leds av Örebro universitet har nu börjat rulla. Vi planerar dessutom nya studier tillsammans med Seattle Children’s Research Institute. Våra övertygande resultat som vi presenterat i olika sammanhang har väckt uppmärksamhet i den vetenskapliga sfären och lett till ett flertal diskussioner om potentiella samarbeten med olika akademiska grupper. Vi ser också ett ökat intresse av vår multiverksamma kandidat Apta-1 för potentiell användning i samband med virus-orsakade kritiska tillstånd.

Framsteg i tillverkningsprocessen
Tillsammans med vår substanstillverkare LGC håller vi på att utveckla tillverkningsprocessen för vår aptamer Apta-1. Vi diskuterar även alternativa tillverkningsmetoder för framtida storskalig tillverkning. Eftersom aptamerer fortfarande är en relativt ny typ av molekyl så sonderar Aptahem frekvent tillverkarna av aptamerer för att kunna ta del av de nya och ständigt förbättrade tillverkningsmetoder som dyker upp. Kostnadseffektivitet i form av olika resurser och tid är viktiga för att få genomslag i läkemedelsindustrin.

Avslutningsvis ser vi med tillförsikt på fortsättningen av 2020 och de resultat som vårt ihärdiga arbete med både bolaget och vår kandidat Apta-1 kommer att leda till. Vi har ett starkt team med erfaren expertis inom vetenskap och klinisk utveckling och vi har pågående och potentiella samarbeten med världsledande forskare runt om i världen. Det gör att vi ser mycket positivt på möjligheterna för att lyckas ta Apta-1 vidare i utvecklingen mot att hjälpa patienter i kritiska sjukdomstillstånd.

Malmö 14 maj 2020

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter och årsstämma
2020-06-03          Årsstämma
2020-08-26          Delårsrapport andra kvartalet
2020-11-18          Delårsrapport tredje kvartalet
2021-02-18          Bokslutskommuniké 2020

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 14 maj 2020

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.