Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8 i Aptahem AB

2024-04-24
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Idag, den 24 april 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO8 (”Teckningsoptionerna”) i Aptahem AB (publ) (”Aptahem” eller ”Bolaget”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågår till och med den 29 april 2024.

Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 29 april 2024, alternativt säljer Teckningsoptionerna senast idag, den 24 april 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 april 2024.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna:
Villkor: För varje en (1) Teckningsoption kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Utnyttjandeperiod: 15 april 2024 – 29 april 2024.

Emissionsvolym: 259 413 996 Teckningsoptioner berättigar till teckning av 259 413 996 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,03 SEK per aktie.

Handel med Teckningsoptioner: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet ”APTA TO 8” med ISIN-kod SE0021310190.

Sista dag för handel med Teckningsoptioner: 24 april 2024.

Vänligen notera att de Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 29 april 2024, alternativt avyttras senast idag, den 24 april 2024, förfaller värdelösa. För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier alternativt säljer sina Teckningsoptioner inom ovan angiven tid.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats www.aptahem.com.

Hur Teckningsoptionerna utnyttjas:
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå):
Innehavare vars Teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (Teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade Teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 29 april 2024, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.aptahem.com.

Aktiekapital och utspädning
Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 5 188 279,92 SEK, från 9 029 263,72 SEK till 14 217 543,64 SEK, och antalet aktier ökar med 259 413 996 aktier, från 451 463 186 aktier till 710 877 182 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner uppgår till cirka 36,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Aptahem i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar RNA-baserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och Teckningsoptioner i Aptahem har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som Aptahem offentliggjorde den 11 januari 2024 (”Prospektet”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.aptahem.com, Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Aptahem i någon jurisdiktion, varken från Aptahem eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Då Aptahem har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Bolaget med anledning av utnyttjandet av Teckningsoptionerna förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.