Nya sepsisdata visar på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater

2018-11-14
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) meddelar idag att den utökade exploratoriska sepsisstudien på primater har visat på positiva resultat. Detta ökar förhoppningarna att kunna visa på bra effekt också i kommande och mer omfattande bekräftande studier.

Efter att bolaget i slutet på augusti 2018 meddelat att icke-GLP toxikologistudien visat på större dosutrymme än förväntat beslutade bolaget att utöka sin sedan tidigare påbörjade NHP (Non Human Primat) 3-dagars effektstudie med högre doser av Apta-1. Sepsismodellen designades om för att åstadkomma större inflammatoriskt svar genom en ökad dos av lipopolysackarid (LPS), en substans som åstadkommer en sepsislik reaktion hos djuret. Studien avslutades nyligen och nu vidtar omfattande analyser av insamlad data. En slutrapport kommer senare men redan nu kan bolaget delge preliminära resultat som hittills rapporterats.

Observationer i gruppen utan Apta-1 på djur som endast fått LPS uppvisar uttalad apati, mycket dålig aptit, svårigheter med andningen och inga tecken på återhämtning. Även dödsfall rapporterades. Observationer hos djur som fått LPS och sedan behandlats med Apta-1, visade initialt tecken på en kraftig inflammation men beteendemässigt var de mer aktiva för att på den sista dagen (dag 3) återgå till mer normal aktivitet genom förnyad aptit, ökad rörlighet samt återställande av kroppsliga funktioner. Alla djur som fick Apta-1 överlevde. Hittills analyserade biomarkörer för att studera skador på ett antal vitala organ, visar på positiva trender hos de djur som fått Apta-1.

Anders Bylock, medicinsk chef (CMO) i Aptahem kommenterar; ”Aptahem har i en serie av studier på primater (NHP) utvecklat en ny modell för experimentell sepsis där den kemiska exponeringen för LPS ökats så mycket att modellen blivit mycket lik den kliniska humana situationen. Vid denna nya unika sepsisregim noteras såväl svår aptitlöshet, inre organskador och dödsfall inom tre dygn om ingen skyddande medicinering ges. Det är därför mycket stimulerande och uppmuntrande att redan i detta tidiga skede notera att primater som fått Apta-1 efter LPS-injektion visade en mycket mindre påverkad klinisk bild, speciellt under det sista, tredje, dygnet då en noterbar återhämtning kan registreras genom de kliniska markörer vi hittills analyserat. Resultat från mer omfattande bekräftande studier emotses med stor spänning och positiva resultat även där skulle ge en tydlig motivation för att snarast möjligt gå in i kliniska studier på patienter.”

”Vår utökade exploratoriska studie med den nyutvecklade sepsismodellen visade på stimulerande resultat som indikerar att Apta-1 har god effekt i primater. Dessa resultat tyder på att Apta-1s unika multieffekt och studiens utökade dosfönster ger önskad effekt.” säger Mikael Lindstam, VD på Aptahem. ”Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen av Apta-1 och vårt fokus är på att få ta Apta-1 in i klinik.”

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.