Kommuniké från extra bolagsstämma i Aptahem AB

2020-09-25

Idag, den 25 september 2020, hölls extra bolagsstämma i Aptahem AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att välja Bert Junno till ny ordinarie styrelseledamot för tiden fram till nästa årsstämma vid sidan av hittillsvarande styrelseledamöter. Stämman beslutade även i enlighet med aktieägares förslag att välja Bert Junno som ny styrelseordförande.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 9 september 2020 om företrädesemission av högst 5 987 188 units. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget initialt cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i emissionen kan bolaget tillföras ytterligare högst cirka 37,1 miljoner kronor före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen den 2 oktober 2020 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller, för varje befintlig aktie, en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 5 och en (1) teckningsoption serie TO 6. Teckningstiden i emissionen löper under perioden 7 – 23 oktober 2020.

Totalt omfattar emissionen högst 17 961 564 aktier, högst 11 974 376 teckningsoptioner serie TO 5 och högst 5 987 188 teckningsoptioner serie TO 6. Teckningskursen uppgår till 5,40 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,80 kronor per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Varje teckningsoption serie TO 5 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 1 – 15 april 2021 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 15 – 29 mars 2021, dock lägst 1,40 kronor och högst 2,00 kronor per aktie. Varje teckningsoption serie TO 6 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 16 – 30 september 2021 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 30 augusti – 13 september 2021, dock lägst 1,60 kronor och högst 2,20 kronor per aktie.

Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 4 082 173,653251 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 721 449,102168 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 som emitteras i emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 360 724,551084 kronor.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2020.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” icon=”mk-icon-cloud-download” url=”https://aptahem.com/wp-content/uploads/2020/09/200925_Aptahem_PM_Kommunike_extra_BS_2020.pdf” outline_skin=”custom” outline_active_color=”#941414″ outline_active_text_color=”#941414″ outline_hover_bg_color=”#941414″ outline_hover_color=”#ffffff”]LADDA NER PRESSMEDDELANDE[/mk_button]