BioStock-artikel: Ny statistik skruvar upp sepsisdödligheten

2020-02-04

BioStock publicerade den 4 februari 2020 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet.

I en nyligen publicerad studie indikeras att antalet människor som dör i sepsis kraftigt har underskattats, närmare bestämt dubbelt så många som man tidigare trott. Enligt de nya beräkningarna drabbas 49 miljoner av tillståndet årligen varav 11 miljoner dör, vilket gör sepsis dödligare än alla cancerformer tillsammans. BioStock kontaktade Mikael Lindstam, vd för Aptahem, ett bolag som utvecklar en ny behandling mot sepsis. Lindstam ger nedan sin syn på hur den uppdaterade statistiken kan förändra synen på sepsis och externa bolags intresse för Aptahem, men också kopplingen mellan coronaviruset och sepsis.

WHO uppskattar att cancer är den andra ledande dödsorsaken globalt och att cirka 9,6 miljoner människor dog i olika cancersjukdomar år 2018. Ischemisk hjärtsjukdom eller kranskärlssjukdom och stroke (hjärnskador som orsakas av en blodpropp) utgör, om man räknar dem tillsammans, den främsta orsaken till dödsfall med sammanlagt 15,2 miljoner dödsfall. Om man däremot inte slår samman dem, utgör sepsis den största sjukdomsrelaterade dödsorsaken dödsfall globalt.

49 miljoner sepsisfall varje år
Nya beräkningar visar att antalet dödsfall i sepsis har underskattats grovt, närmare bestämt med 50 procent. Orsaken till denna diskrepans är att tidigare beräkningar har baserats på statistik från en handfull västländer och att den underliggande dödsorsaken sepsis inte har redovisats korrekt i låg- och medelinkomstländer.

Den nya studien som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, baseras på The Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study (GBD) 2017 samt medicinska journaler från 1990 – 2017. Resultaten visar att den globala bördan av sepsis kan vara hela 49 miljoner insjuknade och 11 miljoner dödsfall årligen.

Analysen, som är den mest omfattande bedömningen av den globala sepsisbördan hittills, extrapolerar visserligen data från höginkomstländer, till låg- och mellaninkomstländer då många viktiga data saknas i dessa länder. Resultaten visar preliminärt att 85 procent av alla sepsisrelaterade dödsfall sker i den förra kategorin av länder och att små barn är överrepresenterade i statistiken. Barn under fem år stod för hela fyra ut av tio fall av sepsis, beroende på bristande behandling av diarréer, sjukdomar hos nyfödda samt infektioner i de nedre luftvägarna.

Forskarna konstaterar att antalet årliga sepsisfall över de senaste två decennierna sjönk med mer än 50 procent. Likväl bidrog sepsis varje år till nästan 20 procent av alla dödsfall i världen, eller mer än 20 dödsfall per minut.

Den aktuella studien har erhållit forskningsmedel från Bill & Melinda Gates Foundation, National Institute of Health, University of Pittsburgh, British Columbia Children’s Hospital Foundation, Wellcome Trust och Fleming Fund.

»Studien publicerades ganska nyligen så än har vi inte berört de nya siffrorna med någon extern part. Den vetenskapliga världen har reagerat snabbt och intresset för sepsis växer vad vi kan se och den kommersiella delen är garanterat något som troligen kommer komma upp på partneringkonferenser som t.ex. BioEurope Spring, som vi kommer att delta i« — Mikael Lindstam, vd Aptahem

Nya och bättre analysmetoder och läkemedel behövs
Insatser för att förebygga infektioner, inklusive sådana som är inriktade mot både förvärvade och sjukvårdsrelaterade infektioner, kan minska sepsisincidensen. I synnerhet i de riskområden som nu har identifierats, det vill säga länder med lägre sociodemografiskt index, skulle större insatser kunna göra stor nytta när det gäller att få ned dödstalen. Sepsis är nämligen behandlingsbart och en snabb insättning av riktade insatser förbättrar överlevnadschanserna.

aptahem-logoStudier skall leda till ett nytt akutläkemedel mot sepsis
Ett av de bolag som vill bidra till att förbättra sepsisvården och minska antalet dödsfall är Malmöbolaget Aptahem. I detta syfte utvecklar man läkemedelskandidaten Apta-1 som är en ny typ av behandling som hittills har visat lovande resultat. En nyligen genomförd studie i icke-humana primater (NHP) visade att Apta-1, jämfört med dagens behandlingar, kan adressera bl.a. både koagulationsprocessen och inflammationsprocessen i sepsis.

Detta innebär att kandidaten potentiellt kan motverka de skadliga mekanismer som uppstår när kroppen tappar kontrollen på en infektion genom att t ex vävnadsnedbrytning uppstår som i sin tur ger läckande kärl med påföljd av sänkt blodtryck och därmed undermålig syresättning av vitala organ vilket blir livshotande hos patienten.

De behandlingsmetoder som erbjuds idag har inte förmågan att göra detta, utan adresserar oftast en av flera sjukdomsmekanismer som t.ex. inflammation, vilket kan leda till att övriga sjukdomsmekanismer ej behandlas, oftast i brist på att ingen metod finns, och till följd av detta kan permanent skadebildning uppstå hos patienten. Alltså förefaller Apta-1 att ha potential att markant kunna höja livskvaliteten för de som drabbats av sepsis, samt minska mortaliteten.

Propplösande och vävnadsreparerande
Apta-1 har därtill visat en pro-fibrinolytisk effekt vilket innebär att kandidaten verkar blodproppslösande, något som också har betydelse i sepsis. Utöver detta har forskarna kunnat konstatera att substansen visar förmåga att främja naturlig reparation av skadad vävnad. Detta kan i sin tur hjälpa kroppen att verka förebyggande mot skador på kärlväggar vid sepsis.

»Våren blir spännande då vi har massor i pipeline. Först och främst hoppas vi komma igång med GLP-tox och i en betydligt större utsträckning visa upp oss i den vetenskapliga världen genom att vår forskningschef och hennes team kommer delta i, för vårt fokusområde, toppkonferenser«

Studier i människa
Aptahem närmar sig slutet på sitt prekliniska program och härnäst väntar den avslutande toxikologiska studien, GLP toxikologi, innan bolaget kan gå vidare till start av de kliniska studierna i människa. Givet att Apta-1 har en verkningsmekanism som motverkar såväl koagulering som inflammation samt reglerar det fibrinolytiska systemet, är förhoppningen att erbjuda en ny typ av behandling mot sepsis.

Som den färska rapportens alarmerande siffror understryker finns ett stort behov av mer effektiva sepsisläkemedel, i synnerhet i länder där infektioner behandlas i lägre grad och där saniteten är undermålig, vattnet oftare förorenat och tillgången till vacciner sämre. Nu är det upp till bolag såsom Aptahem att utveckla sådana behandlingar och ta dem till de drabbade patienterna.

Coronaviruset och sepsis
Coronaviruset 2019-nCoV sprids via luftvägarna och leder till influensaliknande symptom som feber, hosta och andningssvårigheter, vilket i sin tur kan leda till svår lunginflammation. När lunginfektionen blir systemisk kan det leda till sepisk chock, ett dessvärre vanligt sjukdomsförlopp förknippat med svår lunginflammation. Sjukdomen förvärras när infektionen orsakas av virus (och inte bakterier) som 2019-nCoV för vilken det inte finns någon etablerad behandling.

Det finns ett spektrum av kliniska representationer av 2019-nCoV, allt från milda, till måttliga och allvarliga sjukdomar, varav sepsis är en av de dödligaste. Detta konstateras i en ny studie publicerad den 30 januari i The Lancet.

»Att detta virus kan leda till sepsis är ju där Apta-1 potentiellt skulle kunna göra nytta genom att hämma den systemiska infektionens negativa effekter på koagulation, inflammation etc och troligen därmed stödja kroppens försvar mot virus«

Till dags dato har 20 677 personer smittats och 427 avlidit. Den 30 januari var motsvarande siffror 7783 smittade och 170 döda. Läs mer här: Pharmaindustrin kraftsamlar mot coronaviruset.

BioStock kontaktade Aptahems vd, Mikael Lindstam för en kommentar kring den nya sepsisstatistiken, samt för att få hans syn på coronavirusets koppling till sepsis.

Mikael Lindstam, vd Aptahem

Mikael Lindstam, vd Aptahem

Ni har ju lång erfarenhet inom både sepsisområdet och läkemedelsutveckling, vad betyder publicering av så dramatiskt ökad marknadsdata för er?
– Vi, liksom många andra, med insikt i sepsisområdet, har under ganska lång tid varit medvetna om att antalet sepsisfall varit betydligt högre än vad officiella siffror visat. Sjukdomstillståndet kallas ibland the silent killer, vilket säger en del om det uppfattade mörkertalet världen över. Anledningen till den dramatiska ökningen i antalet drabbade av sepsis kan härledas till ett tidigare felaktigt sätt att mäta fallen tidigare då individen kan vara drabbad av andra sjukdomar samtidigt, t.ex. cancer, vilket istället noteras som dödsorsaken. Men ett ytterligare skäl är att vi ej haft tillgång till data från mindre utvecklade länders system och det är bra att en mer rättvisande statistik runt spesisfall blir justerad om än tråkiga siffror.

– Vi har ännu inte utvärderat potentiell påverkan på det uppskattade värde för Apta-1 som ett godkänt läkemedel på marknaden.

Denna publikation har genererat relativt mycket uppmärksamhet i media och på flera håll, vad betyder detta för Aptahem?
– I och med detta hoppas vi som alla andra som är verksamma i detta fält att uppmärksamheten ökas och att det görs mer investeringar på området samt att bolag som vi får en ännu mera förtjänt uppmärksamhet så att vi kan driva på mot att få Apta-1 på marknaden.

– Publikationen motiverar oss än mer att fortsätta driva våra program prekliniskt vetenskapligt som regulatoriskt mot kliniska studier.

– Vi hoppas även att olika forskningssamarbeten kommer få större fokus på sig, speciellt genom våra veteskapspartners i Seattle och Örebro – men vi är öppna för fler och jobbar just nu hårt med att knyta fler samarbeten. Vi vill hjälpa forskningen framåt på så många fronter det går.

Har ni märkt av ett ökat intresse från externa parter till följd av detta?
– Studien publicerades ganska nyligen så än har vi inte berört de nya siffrorna med någon extern part. Den vetenskapliga världen har reagerat snabbt och intresset för sepsis växer vad vi kan se och den kommersiella delen är garanterat något som troligen kommer komma upp på partneringkonferenser som t.ex. BioEurope Spring, som vi kommer att delta i.

– Våren blir spännande då vi har massor i pipeline. Först och främst hoppas vi komma igång med GLP-tox och i en betydligt större utsträckning visa upp oss i den vetenskapliga världen genom att vår forskningschef och hennes team kommer delta i, för vårt fokusområde, toppkonferenser.

De stora läkemedelsbolagen tävlar om att bli först att utveckla ett vaccin mot det nya coronaviruset. Vill du kommentara kopplingen mellan 2019-nCoV och sepsis, och på vilket sätt Apta-1 – trots att det inte är ett vaccin – hade kunnat göra skillnad för behandlingsutfallet, om substansen fanns tillgänglig på marknaden idag?
– Apta-1 har inte studerats i virussammanhang och det har inte heller varit målet med Apta-1 pga dess unika egenskaper på koagulation, inflammation och vävnadsnedbryting. Att detta virus kan leda till sepsis är ju där Apta-1 potentiellt skulle kunna göra nytta genom att hämma den systemiska infektionens negativa effekter på koagulation, inflammation etc och troligen därmed stödja kroppens försvar mot virus, avslutar Mikael Lindstam, VD i Aptahem.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.