Aptahems delårsrapport 2023-01-01 till 2023-03-31

2023-05-11
Regulatorisk

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 660 (686) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -2 517 (- 1 898) KSEK
  • Resultat per aktie -0,015 (-0,016) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2023-03-31 till 9 718 (40 098) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2023-03-31 till 88,74% (71,46%)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Dos-kohort 2 och 3 i Aptahems fas 1-studie genomfördes och godkändes av etikkommittén.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Aptahem beslutar, villkorat av godkännande från årsstämman, genomföra en företrädesemission om cirka 28 MSEK.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Under första kvartalet 2023 rullade vår kliniska fas 1a-studie på enligt plan med vår primära läkemedelskandidat Apta-1 för indikationen sepsis. De olika dos-kohorterna avlöpte väl och studien fortsätter att rulla på.

Vi deltog även i ett par internationella konferenser som var mycket givande; både ur ett affärsutvecklingssammanhang men också från ett mer industrispecifikt håll som TIDES-konferensen.

Kliniska studien
Fas 1a-studien i friska frivilliga försökspersoner inleddes i slutet på 2022 och har under första delen av året fortlöpt enligt plan med de olika dos-kohorterna. Syftet med 1a-studien är att studera säkerhet och tolerabilitet, och efter utfallet av denna studie genomföra en fas 1b-studie för att studera effektivitet av Apta-1 i en modell som provocerar fram en mild inflammatorisk respons i friska frivilliga. Denna fas 1b-studie är en vedertagen modell och tjänar som en första PoC (Proof-of-Concept) för att riskminimera kommande kliniska studier samt ge en tidig indikation på Apta-1s potential.

Vetenskapliga samarbeten
Vårt samarbete med Örebro universitet och det nya projektet med dem som inleddes under 2022 har nu kommit igång. Vår forskningschef dr Luiza Jedlina är engagerad i diskussionerna med teamet i Örebro och flera aktiviteter för att studera Apta-1 i en inflammatorisk modell har nyligen påbörjats.

Studierna som utförts vid University Health Network i Toronto är under utvärdering och vi förväntar oss att få ta del av slutrapporten så snart den är färdigställd. Som vi kunde meddela under 2022 har vidare studier utförda av professor Mingyao Lius grupp visat på ytterligare positiva effekter av Apta-1 i en virus-lungskademodell.

Affärsutveckling
Under perioden deltog jag i ett par partneringkonferenser där jag hade bra och givande diskussioner med både nya potentiella partners och sådana vi har träffat tidigare. Jag kan konstatera att intresset för vår multi-verksamma läkemedels-kandidat Apta-1 är fortsatt högt, och fler och fler har hört talas om oss, vilket känns mycket positivt.

Utöver partneringskonferenserna var även vår forskningschef och jag själv i Japan på TIDES-konferensen. Det är en konferens som är specialiserad på oligonukleotider och RNA-substanser. Det var en mycket givande konferens där vi både lärde oss mycket om nya rön men också knöt många värdefulla kontakter.

Beslut om företrädesemission
Som vi nyligen meddelat planerar vi att genomföra en företrädesemission under juni månad för att säkerställa att vi kan slutföra alla planerade aktiviteter för att nå målet att utveckla en fungerande behandling för alla de patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis. Eftersom effektiva behandlingar inom området saknas i dagsläget finns ett stort medicinskt behov, och om vår kandidat Apta-1 skulle visa sig bli den behandling som kan fylla tomrummet kan det innebära ett stort livshöjande värde för alla de patienter som drabbas samt en god avkastning för bolaget och alla dess aktieägare.

Avslutande ord
Fokus har under perioden legat på att genomföra vår kliniska fas 1a-studie, och så här långt har den löpt på enligt plan. Parallellt med att studien pågår fortsätter vi som vanligt med övriga aktiviteter, såsom att planera för kommande kliniska studier och genomföra kompletterande icke-kliniska studier för vår kandidat Apta-1. Vi jobbar även med att titta på nya patentskydd vartefter intressanta resultat kommer in – inte minst på tillverkningssidan vad gäller våra aptamerer och speciellt Apta-1.

Våren och sommaren kommer fortsätta att bli en intensiv period även på konferens-sidan då vi kommer att delta i ett flertal partneringmöten men även på den största konferensen inom hematologi i världen, ISTH-kongressen, där vår forskningschef Luiza Jedlina kommer att presentera projektet. ISTH är den ledande konferensen inom hematologi, och en viktig mötesplats för att ta del av nya medicinska och vetenskapliga rön inom området men även för att få möjlighet att träffa viktiga aktörer såsom Key Opinion Leaders.

Vi kommer att hålla er uppdaterade kring våra olika aktiviteter, så som vanligt bjuder jag in er till att följa oss på sociala medier, nyhetsrapporteringar, presentationer, hemsida och flertalet andra kommunikationskanaler.

Nu fokuserar vi på att slutföra den första delen av vår fas 1-studie och få ta del av resultaten, för att senare fortsätta med vidare kliniska studier för att kunna ta fram en fungerande behandling för alla som drabbas av akuta, inflammatoriska sjukdomar som exempelvis sepsis.

Malmö 11 maj 2023
Mikael Lindstam

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2023-06-07: Årsstämma

2023-08-31: Delårsrapport kvartal 2, 2023

2023-10-26: Delårsrapport kvartal 3, 2023

2024-02-16: Bokslutskommuniké 2023

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 11 maj 2023

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.