Aptahems delårsrapport 2021-07-01 till 2021-09-30

2021-11-11

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 62 (19) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -5 156 (-4 137) KSEK
 • Resultat per aktie -0,04 (-0,09) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2021-09-30 till 53 332 (12 894) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2021-09-30 till 94,86% (83,58%)

Nio månader (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 70 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -22 103 (-10 974) KSEK
 • Resultat per aktie -0,19 (-0,23) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 påvisar preliminärt ingen toxicitet i GLP-toxstudierna.
 • Aptahem erhöll patentgodkännande från det europeiska patentverket för skydd av patentfamilj 2. Patentgodkännande omfattar terapeutiskt skydd av bolagets aptamer Apta-1 som utvecklas som en behandling för sjukdomstillstånd som orsakas av inflammation, koagulation och/eller organsvikt i Europa till 2037.
 • Aptahems företrädesemission av units om ca 61,8 MSEK avslutades den 10 september 2021. Vid nyemissionen tecknades 5 169 436 units med och utan stöd av unirätter, vilket motsvarare 40 procent av företrädesemissionen, samt att 5 132 660 units, vilket motsvarar 40 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 80 procent och Aptahem tillförs därigenom 49,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Aptahem erhöll patentskydd i USA från det amerikanska patentverket. I och med godkännandet finns skydd för bolagets läkemedelskandidat Apta-1 inom patentfamilj 2 i USA till och med 2037.
 • Aptahems samarbete med Örebros universitet har för Apta-1 definierat en icke tidigare visad unik moduleringsmekanism på koagulation och inflammation.
 • Turkiet har godkänt Aptahems patentansökan som första validerade land i Europa. I och med Turkiets godkännande av patentansökan finns skydd för bolagets läkemedelskandidat Apta-1 inom patentfamilj 2 i Turkiet till och med 2037.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjades för teckning. Teckningskursen för inlösen av teckningsoptionerna var 1,60 SEK per aktie vilket tydligt överstigit marknadskursen i Aptahems aktie under utnyttjandeperioden. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 6.
 • Aptahem meddelade positiva biologiska effekter i en coronavirus-orsakad lungskademodell med behandling av Apta-1 från samarbetet med forskargruppen i Toronto.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Hösten är här och Aptahems aktiviteter går framåt enligt plan. I september anordnade vi för första gången ett seminarium med föreläsningar om sepsis som sändes på Internationella Sepsisdagen. Vi har också kommunicerat nya intressanta resultat om vår läkemedelskandidat Apta-1 som kommit fram i vårt samarbete med både Örebro universitet och forskargruppen i Toronto.

Nyligen genomförd företrädesemission gav ett nödvändigt tillskott till kassan så att vi fortsatt kan hålla tempot i våra aktiviteter mot klinik i enlighet med tidigare kommunicerat tidsschema.

Under sommaren kunde vi meddela att vi fått vår patentfamilj 2 godkänd i Europa och USA. Vidare påvisade den preliminära rapporten från avslutande prekliniska programmets GLP (Good Laboratory Practice) toxikologistudier ingen toxicitet hos Apta-1.

Godkända patent
Som nämns ovan har både det europeiska EPO (European Patent Office) och det amerikanska USPTO (US Patent and Trademark Office) godkänt vår patentansökan för patentfamilj 2. Nyligen fick vi även beskedet att Turkiet blivit validerat som det första landet i den för Europa godkända ansökan, vilket är mycket positiva nyheter för oss. Apta-1 har med dessa godkända patent och kommande godkännanden ett starkt och brett terapeutiskt skydd för Apta-1, en viktig värdehandling för Aptahem.

GLP toxikologistudier
Nyligen avslutades GLP tox-studierna som kommer ligga till regulatorisk grund för det kliniska programmet. När all data sammanställts och vi mottagit den finala studierapporten kommer denna dokumentation integreras med övriga nödvändiga handlingar såsom kliniskt studieprotokoll mm för att ansöka om att köra en klinisk studie. Vi har ett nära samarbete med Granzer, ett konsultbolag som är specialiserade på att sätta ihop den dokumentation som krävs av myndigheterna. Granzer har med sin långa erfarenhet och specialkompetens inom just oligonukleotidområdet stor kunskap om vad som efterfrågas av myndigheterna och tillsammans med den CRO som Aptahem kommer att välja kommer de att sammanställa ansökan för att optimera Apta-1s potential för de senare kliniska studierna.

Den finala rapporten från GLP-tox studierna beräknar vi få under fjärde kvartalet i år.

Nya studieresultat från samarbetet med Örebro
Genom de studier som utförts inom ramen för vårt vetenskapliga samarbete med Örebro universitet har forskargruppen, under ledning av professor Magnus Grenegård, identifierat en av Apta-1s unika farmakologiska verkningsmekanismer. Upptäckten är viktig då forskarna har konstaterat att Apta-1 påverkar trombin men utan att öka blödningsrisken eller i övrigt påverka koagualtions-systemet. Trombin aktiverar cellytereceptorer som kallas PAR’s (Protease Activated Receptors) och ger upphov till pro-inflammatoriska och pro-trombotiska effekter. När Apta-1 adderas förlorar trombin förmågan att aktivera PAR’s därmed uppnås en anti-trombotisk som anti-inflammatorisk effekt. Det faktum att Apta-1 preliminärt utan sidoeffekter har potential att påverka koagulation och inflammation, öppnar således helt nya vägar att modulera trombin.

Positiva resultat från samarbetet med Toronto
Gruppen i Toronto, under ledning av professor Liu, har som förberedelse för Corona-virusstudien, jämfört Aptahems resultat i systemiska LPS-modeller fast i en akut lungbaserad modell och fastställt samma positiva resultat. Toronto-gruppen har därefter studerat Apta-1 i deras egenutvecklade in vivo-modell för Coronavirus-orsakad akut lungskada. Resultaten visar starka bevis på bibehållen systemisk cirkulation, skyddande av vitala organ, reglering av viktiga cytokiner och förebyggande av hemolys – vilket ytterligare visar på Apta-1s potentiella terapeutiska förmåga. Sammanfattningsvis kan vi se att de olika studiemodellerna som utförts pekar i samma positiva riktning.

Sepsisseminarium
Den 13 september, på Internationella Sepsisdagen, sände vi, i samarbete med BioStock, ett seminarium med föreläsningar inom olika forskningsområden som berör sepsis. Vi engagerade forskare och andra verksamma inom området för att presentera de senaste forskarrönen inom diagnostik och behandlingar. Våra akademiska samarbetspartners i Toronto och Örebro berättade också om sina studier och upptäckter med Apta-1. Presentationerna, som finns tillgängliga på Youtube via vår hemsida, har setts av flera tusen unika personer med internationell spridning.

Avslutande ord
Framåt fokuserar vi nu på vårt forsatta arbete med att ta oss mot klinik, där vi med höstens företrädesemission har säkerställt att vi kan fortsätta enligt plan. Nyligen avslutade partnereventet Bio Europe visade på både fortsatt och nytillkommet intresse och vi ser förhoppningsfullt fram emot att fördjupa de diskussionerna. Det stärkta patentskyddet, de avslutande prekliniska toxikologistudierna samt ny, viktig förståelse för Apta-1s verkningsmekanism ger oss goda möjligheter att fortsätta vår utvecklingsresa mot att potentiellt kunna ta fram en effektiv behandling för ”the silent killer” – sepsis.

Kommande finansiella rapporter
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 11 november 2021

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” icon=”mk-icon-cloud-download” url=”https://aptahem.com/wp-content/uploads/2021/11/Aptahem_Delarsrapport_Q3_2021.pdf” outline_skin=”custom” outline_active_color=”#941414″ outline_active_text_color=”#941414″ outline_hover_bg_color=”#941414″ outline_hover_color=”#ffffff”]LADDA NER DELÅRSRAPPORT[/mk_button]