Aptahem stärker forsknings- och utvecklingsorganisationen med industriell expertis inom kardiovaskulära sjukdomar och klinisk utveckling

2017-02-06
MAR Regulatorisk

Aptahem kan i dag meddela att man ingått ett avtal med Docent och Leg Läkaren Anders Bylock, som är en välkänd expert på kardiovaskulära utvecklingsfrågor inom såväl preklinik, kliniska studier samt registreringsansökningar. Dr. Bylock kommer att agera som kliniskt stöd till Aptahems utvecklingsteam, vara sakkunnig i kardiovaskulära sammanhang samt starta upp och leda Aptahems vetenskapliga råd.

Docent Bylock specialiserade sig inom thoraxkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och har sedan haft en internationell karriär inom kardiovaskulär forskning och utveckling i Europa och USA. Han började arbeta inom läkemedelsindustrin som Director of Clinical Research vid MSD Sweden, men har sedan haft ett flertal positioner under 17 år på AstraZeneca. Anders Bylock har bland annat varit Director för avdelningarna Clinical Pharmacology och Clinical Drug Safety, samt därefter Senior Medical Adviser med medicinskt ansvar för arteriella indikationer, och senare för registreringsprocessen för ortopedkirurgisk trombosprofylax för den första trombinhämmaren (Ximelagatran). Karrären följdes sedan av ett antal år i rollen som Disease Area Medical Leader för trombos- och haemostasprojekt. Från 2011 och fram till förra året har Dr Bylock varit Senior Global Director, på avdelningen Global Clinical Development & Medical Affairs, vid Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG, i Tyskland, där han medicinskt ledde ett stort antal kardiovaskulära projekt i olika stadier.

”-Vi är väldigt glada över att ha lyckats rekrytera Dr Bylock till vårt kliniska team. Hans expertis inom området kardiovaskulära sjukdomar och praktiska erfarenhet är högst relevant för Aptahem. Rekryteringen stärker dessutom våra industriella ingångar och kunskap om hur Apta-1s unika egenskaper ska utvecklas för att motsvara den förväntade standarden hos ett av branschens främsta bolag”, säger Mikael Lindstam, VD på Aptahem.

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakar blockering av blodkärl, såsom djup ventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Aptahems huvudkandidat, Apta-1, utvecklas som en helt ny typ av behandling med koaguleringshämmande och antiinflammatorisk effekt. I dag är behandling av blodproppar en miljardmarknad där ledande preparat är behäftade med en ökad risk för blödningsbenägenhet. Apta-1 tillhör en annan substansklass än övriga terapier. Experimentella data antyder minskad blödningsrisk med Apta-1. I djurstudier har Aptahem ännu inte kunnat uppvisa toxiska effekter trots mycket höga doser av Apta-1.

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 7066-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information är sådan information som Aptahem AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017.

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information

Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.