Apta 1’s blodproppshämmande effekt är verifierad i etablerad experimentell djurmodell.

2016-01-05

Aptahem kan i dag meddela att Apta1 effektivt hämmar uppkomsten av blodpropp i djurmodell utan att öka blödningsbenägenheten, vilken är den biverkan som begränsar användningen av dagens läkemedel mot blodpropp.

I samarbete med en globalt ledande CRO har Aptahems utvecklingssubstans Apta1 studerats i en etablerad djurmodell för blodpropp i jämförelse med det marknadsledande läkemedlet i området. Apta1 visade sig kunna reducera bildningen av experimentellt bildade blodproppar i blodkärlen jämförbart med det etablerade läkemedlet. Till skillnad mot dagens läkemedel så kan man med Apta1 i denna studie inte heller notera en ökad blödningsbenägenhet även vid doseringar av Apta1 högre än tidigare blödningsstudie. Detta är en indikation på att Apta1 skulle kunna doseras betydligt högre utan biverkningar och därmed vara effektivare i att hämma blodproppsbildning än konkurrerande läkemedel.

Resultaten från denna blodproppsstudie i råtta är i överensstämmelse med de resultat Aptahem tidigare erhållit från ex-vivo studier vad gäller koagulation av humanblod.
Anthems utvecklingsteam arbetar nu vidare enligt plan för att ytterligare klarlägga Apta1’s hämmande verkan på blodproppsbildning för att finjustera det utvecklingsprogram som ska leda fram till vidare studier i människa.

Mikael Lindstam, VD i Aptahem påpekar att de data som bolaget genererat med Apta1 tyder på att man kan ha en helt ny typ av läkemedel under utveckling mot blodpropp med potentiellt både god effekt och större patientsäkerhet än dagens mediciner.

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Framåtriktad information

Denna meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.