Apta-1 förbättrar överlevnad och blodcirkulation i kliniskt relevant modell för sepsis

2017-07-28
MAR Regulatorisk

Aptahem (publ) kan idag meddela ett mycket positivt utfall från studier utförda tillsammans med Hooke Laboratories i USA. I studierna utvärderades läkemedelskandidaten Apta-1 i en kliniskt relevant modell för sepsis och påvisade en kraftigt förbättrad överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation hos försöksdjur vid intravenös administration. Studien är en viktig del av Aptahems pågående utvärderingsarbete och nya studier har påbörjats med Hooke Laboratories.

Aptahem (publ) kan idag meddela ett positivt resultat från en studie där läkemedelskandidaten Apta-1 har utvärderats i en kliniskt relevant modell för sepsis. Studieutfallet påvisar en kraftigt förbättrad överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation hos försöksdjur som intravenöst injicerats med Apta-1. Dessutom resulterade intravenös administration av Apta-1 i signifikant positiv påverkan på kliniska biomarkörer relaterade till organvälmående och inflammation.

VD för Aptahem, Mikael Lindstam kommenterar ”Dagens studieresultat är inte bara en god indikation av den unika potentialen bakom Apta-1 och dess unika kombinerade effektprofil utan även resultatet av flera månaders hårt utvärderingsarbete som bolaget har utfört tillsammans med vårt kompetenta vetenskapliga råd. Det är med stolthet jag idag kan säga att Aptahem står starkare än någonsin och starkare skall vi bli.”

Studien genomfördes av det välrenommerade Hooke Laboratories i USA och Aptahem mottog den slutgiltiga rapporten härom veckan. Sjukdomsmodellen som användes är den mest väletablerade prekliniska modellen för sepsis. Sjukdomsförloppet inducerades genom att lipopolysackarider (LPS) injicerades vilket sedan följdes av att Apta-1 administrerades vid två efterföljande tidpunkter. Två olika studiedoser testades och båda hade ett positivt utfall. Sammantaget pekar resultatet på att intravenös administrering av Apta-1 resulterar i en signifikant förbättrat överlevnad samt en tydlig förbättring av kliniskt relevanta faktorer för sepsis. Apta-1 uppvisade en överraskande positiv effekt på blodtrycket hos försöksdjuren jämfört med kontrollgruppen.

Ordförande för Aptahems vetenskapliga råd och docent och legitimerad läkare Anders Bylock kommenterar ”Studien påvisar mycket positiva resultat i form av kraftigt ökad överlevnad med intravenös behandling såväl som tecken på en betydligt gynnsammare bild gällande blodcirkulation. Apta-1 testades i en sjukdomsmodell där försöksdjur utvecklar kemiskt inducerad sepsis och är en av de mest väletablerade prekliniska modellerna i industrin.”

Studien är en viktig del av Aptahems pågående utvärderingsarbete och en utökad studie har inletts där Apta-1 utvärderas i fler försöksdjur, koncentrationer och doseringsintervall av Hooke Laboratories.

Mer information om sepsis
Sepsis är ett akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem reagerar kraftigt på en infektion av patogener, där bakterier, virus, svampar eller parasiter kan inkluderas. Som försvarsrespons utsöndrar immunförsvaret en rad inflammatoriska substanser som vållar skada på blodkärl och sänker blodtrycket, vilket resulterar i en hejdad tillförsel av syre till vitala organ och till slut livshotande organdysfunktion. Likväl är en överaktiv koagulationsaktivitet ett kritiskt problem, där formationen av blodproppar resulterar i ytterligare blockering av syretransporten till bland annat njurarna och lungorna. Sammantaget är sepsis ett livshotande tillstånd där inflammation och koagulation samspelar och är en av de ledande orsakerna till dödsfall på akutmottagning i västvärlden och rankas som den tredje största dödsorsaken globalt.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juli 2017.