Anställda och styrelseledamot tecknar units och storägare tecknar ytterligare units

2020-10-21

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att storägaren Ivar Nordqvist tecknar units för ytterligare 3 MSEK. Ivar Nordqvist har därmed tecknat units för totalt 6 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,6 % av förestående företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Vidare har anställda i Bolaget tecknat units med stöd av uniträtter och styrelseledamot Theresa Comiskey Olsen har tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Aptahem har dessutom sedan tidigare meddelat, den 5 oktober 2020, att Bolaget erhållit teckningsförbindelser i Företrädesemissionen från bland annat Mikael Lindstam (VD), Cristina Glad (styrelseledamot), Ola Skanung (CFO) och Luiza Jedlina (CSO).

Teckning av units i Företrädesemissionen
Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen den 9 september 2020 hade Aptahem erhållit en teckningsförbindelse från den befintliga aktieägaren Ivar Nordqvist om totalt 3 MSEK, motsvarande cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen. Aptahem meddelar idag att Ivar Nordqvist tecknar units för ytterligare 3 MSEK, motsvarande cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen. Därmed har Ivar Nordqvist tecknat units för totalt 6 MSEK, motsvarande totalt cirka 18,6 procent av Företrädesemissionen.

Vidare har tre anställda i Bolaget tecknat units med stöd av uniträtter, motsvarande totalt cirka 200 000 SEK. Därutöver har styrelseledamot Theresa Comiskey Olsen tecknat units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 250 000 SEK, i Företrädesemissionen.

Den 5 oktober 2020 meddelade Aptahem dessutom att Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Mikael Lindstam (VD), Cristina Glad (styrelseledamot), Ola Skanung (CFO), Luiza Jedlina (CSO) och en extern investerare om totalt cirka 0,9 MSEK, motsvarande cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är, trots dagens pressmeddelande om teckningar och tidigare erhållna teckningsförbindelser, fortfarande säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

“Det känns fantastiskt att ha så stor uppbackning internt från både personal, ledning och styrelsemedlemmar. Vi är alla oerhört optimistiska inför framtiden och tror starkt på Apta-1s unika förmågor och potential som behandling för sepsis” säger Mikael Lindstam, VD för Aptahem.

Finansiell rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Corpura Fondkommission AB
Epost: info@corpura.se

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Aptahem kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Aptahem offentliggjorde den 5 oktober 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Aptahem har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[mk_button dimension=”savvy” size=”medium” icon=”mk-icon-cloud-download” url=”https://aptahem.com/wp-content/uploads/2020/10/201021_Aptahem_PM_teckning_units.pdf” outline_skin=”custom” outline_active_color=”#941414″ outline_active_text_color=”#941414″ outline_hover_bg_color=”#941414″ outline_hover_color=”#ffffff”]LADDA NER PRESSMEDDELANDE[/mk_button]