Offentliggör teaser och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 20 september 2017, publiceras härmed teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.aptahem.com) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Bolagets prospekt är publicerat sedan tidigare.

Erbjudande i sammandrag

 • Teckningstid: 20 september – 4 oktober 2017.
 • Teckningspost: Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption av serie TO 3.
 • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) aktier, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.
 • Teckningskurs: 9 SEK per unit, vilket motsvarar 3 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 15 september 2017. Sista dag för handel i Aptahems aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 13 september 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 14 september 2017.
 • Emissionsvolym: Högst 7 793 580 aktier, högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och högst 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3. Vid överteckning i företrädesemissionen kommer styrelsen i Aptahem, utöver de aktier som utges i företrädesemissionen, tilldela ytterligare högst 500 000 units (motsvarande 1 500 000 aktier och 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2 samt 500 000 av serie TO 3).
 • Vid full teckning av units i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 23,4 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,9 MSEK. Övertilldelningsemissionen kan tillföra Aptahem som mest ytterligare 4,5 MSEK och utnyttjande av de teckningsoptioner som kan komma att ges ut i övertilldelningsemissionen kan tillföra Bolaget som mest ytterligare 4,0-7,0 MSEK före emissionskostnader.
 • Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 18,7 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen.
 • Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 793 580 aktier.
 • Värdering (pre money): Cirka 23,4 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 20 september – 2 oktober 2017.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på AktieTorget från och med den 20 september 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av november 2017.
 • Handel med TO 2 och TO 3: Teckningsoptionerna TO 2 och TO 3 kommer noteras och handlas på AktieTorget efter registrering av företrädesemissionen.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2
En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 7 – 18 maj 2018. I det fall även samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Rättelse: I pressmeddelande den 14 september 2017 (Aptahem offentliggör prospekt) angavs att teckningsperioden för TO 2 var 16 – 27 april 2018. Dessa datum var felaktiga och den korrekta teckningsperioden för TO 2 är 7 – 18 maj 2018.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3
En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 oktober 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september – 10 oktober 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.