Kommuniké från Aptahem AB årsstämma den 7 maj 2018

I Nyheter

Idag, den 7 maj 2018, hölls årsstämma i Aptahem AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning mm
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat-och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse, revisor och arvode
Till styrelseledamöter omvaldes Mikael Lindstam, Kjell Stenberg, Theresa Comiskey Olsen, Cristina Glad och Johan Lindh. Till styrelseordförande omvaldes Kjell Stenberg. Det beslöts att arvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter.

Till revisor omvaldes Magnus Hahnsjö och Jakob Ekman omvaldes till revisorssuppleant. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier eller teckningsoptioner
Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission eller fullt utnyttjande av teckningsoptioner, inte ökar med mer än 20 procent av vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Malmö den 7 maj 2018
Aptahem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.