Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

I Nyheter

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 7 (6) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -3 104 (-1 862) KSEK
  • Resultat per aktie -0,20 (-0,24) SEK
  • Likvida medel uppgick per 2018-03-31 till 17 595 (18 934) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2018-03-31 till 90,88 (93,95) %

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Bolaget stärker sin kompetens inför kliniska studier genom rekryteringen av två mycket erfarna och internationellt erkända experter till bolagets vetenskapliga råd, detta i form av Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson.
  • Tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten Apta-1 har framgångsrikt skalats upp för tillverkning i storskaliga volymer.
  • Bolaget Aptahem stärker ledningen och utser Dr Anders Bylock till ny Chief Medical Officer inför starten av det kliniska programmet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser

VD Mikael Lindstam kommenterar

Bästa aktieägare,

Om ni följt våra aktiviteter i det första kvartalet av 2018 så har ni redan en uppfattning om var vårt fokus har legat för att starta året på bästa sätt: Apta-1s utvecklingsprogram, potentiella partnerskap samt att öka vår synlighet bland aktieägare, investerare, partners men även inom den vetenskapliga sfären.

Vår huvudkandidat, Apta-1, har tagit viktiga steg i den prekliniska utvecklingsprocessen under dessa första månaderna. Med vår tyska samarbetspartner, oligonukleotidsspecialisten, BioSpring, fastställdes uppskalningsprocessen som möjliggör effektiv tillverkning av Apta-1 i större skala. Parallellt har vi även påbörjat processen med vår italienska partner Accelera, som är en av Europas ledande kontraktsforskningsorganisationer, för att genomföra våra regulatoriska toxikologi- och säkerhetsstudier av Apta-1. Bolaget startade även året med att stärka ledningen med en ny Chief Medical Officer, Anders Bylock, samt två internationellt erkända och välmeriterade experter, Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson, i det vetenskapliga rådet. Teamet på plats nu har tillsammans över 100 år med erfarenhet och expertis för att ta Apta-1 in i kliniska studier, samt att ta utvecklingen av aptamerplattformen till ytterligare nivåer.

Som tidigare efterfrågats har vi hörts och synts mer ute bland våra aktieägare genom deltagande vid presentationstillfällen som BioStock Live i både Stockholm och Lund samt Life Science-dagen i Göteborg. Vi ser det som en viktig investering att vara tillgängliga för er som aktieägare så att uppdateringar om bolagets framsteg kan ges och frågor kan besvaras personligen. Vi har även varit på investerarkonferenser som Swiss Nordic Bio (februari, Schweiz), BIOEurope Spring (mars, Nederländerna) och har planer på att deltaga på ytterligare liknande konferenser här framöver. De kontakter vi har knutit med potentiella partners och stora läkemedelsbolag har vi efterhand vidareutvecklat, vilket är en process och relation som kommer vårdas framgent för att hitta optimala möjligheter som kommer att vara i bolagets och våra aktieägares bästa intresse.

För att nå ut till den vetenskapliga världen talar vi just nu med flera ledande tidskrifter där vi också utvärderar möjligheten till att publicera våra prekliniska resultat med Apta-1. I början av året inledde vi en dialog med den svenska organisationen Sepsisfonden, vilken vi även sponsrar. De fokuserar på utveckling av nya undersöknings-, behandlings- och omvårdnadsmetoder vid sepsis samt stöder upplysning om sepsis hos allmänheten, inom vården och hos beslutsfattare. Genom vår involvering vill vi hjälpa att driva frågan om att höja kännedomen om sjukdomen eftersom en del av de ungefär 31 miljoner människor som drabbas av sepsis världen över årligen, och 6 miljoner som dör, skulle kunna ha undvikit sjukdomen.

Det har varit en fartfylld start på 2018 där vi nu väntar på att alla pusselbitar ska falla på plats samtidigt som nya bitar ska komma till. Vi fokuserar starkt på att fortsätta driva utvecklingen av vår aptamerplattform framåt med mål att kunna erbjuda nya, effektiva behandlingar inom inflammatoriska sjukdomar.

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Kommande finansiella rapporter

2018-05-07 Bolagsstämma
2018-08-29 Halvårsrapport

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 3 maj 2018

Styrelsen
Aptahem AB

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Denna rapport innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i denna rapport.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.