Kallelse till årsstämma i Aptahem AB

2023-05-03

Aktieägarna i Aptahem AB, org. nr 556970-5782, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 juni 2023 kl. 11.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 maj 2023, och
 • anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 31 maj 2023 skriftligen till Aptahem AB, Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö. Anmälan kan också göras per e-post admin@aptahem.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid årsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen senast onsdagen den 31 maj 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats (www.aptahem.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

 • 0. Stämman öppnas.
 • 1. Val av ordförande vid stämman.
 • 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3. Godkännande av dagordning.
 • 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 • 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 • 7. Beslut
  • a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  • b) om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  • c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 • 8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 • 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 • 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleant.
 • 11. Principer för utseende av valberedning.
 • 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom.
 • 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning.
 • 14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 • 15. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
 • 16. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.
 • 17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som inför årsstämman har bestått av Ivar Nordqvist (ordförande), representerande eget innehav, Christian Pettersson, representerande eget innehav, Tina Persson, representerande eget innehav, och styrelsens ordförande Bert Junno, föreslår att advokat Ola Grahn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b: Beslut om dispositioner beträffande förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel överföres i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att en revisor med en revisorssuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden (oförändrat jämfört med föregående år) samt med 100 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som icke uppbär lön från företaget (100 000 kronor föregående år).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Bert Junno, Cristina Glad, Theresa Comiskey Olsen, Johan Lindh, Jan Nilsson och Åsa Kornfeld som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Bert Junno som styrelseordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns i valberedningens motiverade yttrande, på bolagets hemsida (www.aptahem.com) och i årsredovisningen.

Valberedningen föreslår att auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö omväljs som revisor och att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson omväljs som revisorssuppleant.

Punkt 11: Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning antas:
Valberedningen ska bestå av representanter för minst två och som mest tre röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2023. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tillräckligt antal ledamöter utsetts. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2024.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren om inte valberedningen beslutar annat. Om någon ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren.

Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen.

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande av valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden, arvoden för valberedning samt principer för valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller mot betalning i apportegendom

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna eller på villkor att aktierna, teckningsoptionerna eller konvertiblerna ska betalas med apportegendom. Betalning vid företrädesemission ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning eller kvittning

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet får som högst motsvara antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas).

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

4 § Aktiekapital

Nuvarande lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse
Aktiekapitalet utgör lägst 11 725 000 kronor och högst 46 900 000 kronor.

5 § Aktieantal

Nuvarande lydelse
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 77 000 000 och högst 308 000 000.

Föreslagen lydelse
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 167 500 000 och högst 670 000 000.

Beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Punkt 15: Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 26 345 062,171129 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 38 070 899,021129 kronor till 11 725 836,85 kronor varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,227273 kronor till 0,07 kronor.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Punkt 16: Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 3 maj 2023 om att öka bolagets aktiekapital med högst 7 817 224,52 kronor (baserat på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslagit att årsstämman beslutar om och som framgår av punkt 15 på dagordningen för årsstämman) genom nyemission av högst 111 674 636 aktier och på följande villkor i övrigt:

 • 1. 0,25 kronor ska betalas för varje aktie, varvid det belopp som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
 • 2. Teckning av aktier med företrädesrätt sker med stöd av teckningsrätter. Rätt att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas teckningsrätter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen.
 • 3. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 9 juni 2023.
 • 4. En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av två aktier.
 • 5. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske:
  • (i) i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; och
  • (ii) i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

 • 6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 juni 2023 till och med den 28 juni 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Betalning för ak-tier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
 • 7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet.
 • 8. Beslutet om företrädesemission förutsätter och är villkorat av att årsstämman också beslutar om ändring av bolagsordningen samt om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman.

Särskild beslutsmajoritet
För giltiga beslut under punkterna 13-15 erfordras att förslagen biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållanden till andra koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Norra Vallgatan 58, 211 22 Malmö samt på bolagets webbplats (www.aptahem.com) senast från och med tre veckor före årsstämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 167 511 955 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
___________________

Malmö i maj 2023
Aptahem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information om Aptahem AB, vänligen kontakta:
Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB
Telefon: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2023.

Om Aptahem AB
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsrepa-rerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.