BioStock-artikel: Aptahem hoppas nå flera milstolpar under 2023

2023-01-27

BioStock publicerade den 27 januari 2023 en artikel om Aptahem, som återges nedan i sin helhet.

Aptahem inledde under 2022 sin första kliniska studie med läkemedelskandidaten Apta-1, en akutbehandling mot sepsis och livshotande inflammatoriska tillstånd. För BioStock berättar vd Mikael Lindstam om de milstolpar han hoppas att bolaget skall kunna uppnå under 2023, samt om den långsiktiga potentialen för bolagets teknikplattform inom andra indikationer.

Sepsis, tidigare kallat blodförgiftning, drabbar varje år närmare 50 miljoner människor, varav 11 miljoner dör. Idag saknas dock fortfarande en specifik behandling, istället behandlas de bakomliggande symptomen med antibiotika, antiinflammatoriska behandlingar samt vätska och syrgas. Dessvärre svarar inte alla patienter på dessa behandlingar. Dessutom minskar eller förhindrar de inte risken för de vävnads- och organskador som är förknippade med sepsis och som leder till den höga dödligheten.

Sepsis – the silent killer
En starkt bidragande orsak till att alla försök att utveckla en behandling som adresserar de bakomliggande orsakerna till sepsis hittills misslyckats, är att det är ett multifaktoriellt tillstånd som kan triggas av flera olika sjukdomstillstånd eller av en enkel vardaglig infektion.

Sepsis uppstår när kroppens immunsystem överreagerar på en infektion, vilket bland annat kan medföra blodproppar, massiva blödningar eller livshotande organskador. Därutöver kan tillståndet vara svårdiagnosticerat eftersom den insjuknade mycket snabbt kan hamna i ett akut tillstånd och dö inom några timmar. Av denna orsak går tillståndet under benämningen The Silent Killer.

Efter decennier av forskning och över 150 misslyckade kliniska prövningar har dödligheten i sepsis endast förbättrats måttligt. Givet det ökande höga antalet drabbade och döda varje år, kan det upplevas som förvånande att inte fler betydande framsteg har gjorts.

Aptahems läkemedelskandidat Apta-1
Det är nu över 20 år sedan som det amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration) godkände Eli Lillys sepsisläkemedel Xigris. Läkemedlet drogs dock sedermera tillbaka på grund av bristande effektivitet. Därmed saknas alltjämt en dedikerad sepsis-behandling och det är här Aptahem kommer in i bilden med Apta-1.

Aptahem inledde under slutet av 2022 sin första kliniska fas I-studie med läkemedelskandidaten Apta-1. Substansen är en syntetisk biomolekyl, en så kallad aptamer – som är en av de patenterade RNA-sekvenser bolaget har i sin ägo. Apta-1 modulerar trombin vilket är ett protein som spelar en central roll i blodkoaguleringen. Genom Apta-1s unika inbindning på trombin triggas en snabb anti-trombotisk som anti-inflammatorisk respons – och som i prekliniska modeller hittills inte har uppvisat några biverkningar vid ett väl tilltaget dosfönster.

Från flertalet prekliniska studier har Apta-1 genom sin unika mekanism bl a uppvisat en förmåga att kunna bromsa kroppens okontrollerbara inflammatoriska respons, modulera kroppens egna försvar och reparera eller hämma den vävnadsnedbrytning som ger uppkomst till läckande blodkärl och dålig syresättning av organismen. Det finns därmed en hypotetisk möjlighet att en framtida behandling med Apta-1 skulle kunna motverka blodtrycksfall och dålig syresättning av vitala organ. Detta tyder enligt bolaget även på att kandidaten potentiellt skulle kunna motverka de skadeverkningar som uppstår vid sepsis.

Aptahems målsättning är att Apta-1 skall bli världens första specifika akutbehandling mot sepsis, som även skall kunna förhindra uppkomsten av organ- och vävnadsskador hos patienter som drabbas av sepsis. Indikationen sepsis utgör ett första steg för bolaget, som även ser potential för att i framtiden kunna behandla andra kritiska inflammatoriska tillstånd.

Vd om kommande milstolpar
För att få veta mer om hur utvecklingen av Apta-1 framskrider och hur han ser på nya potentiella utvecklingsområden baserat på bolagets utvecklingsplattform, kontaktade BioStock Aptahems vd Mikael Lindstam.

Mikael, i slutet på december 2022 meddelade ni att kohort 1 hade genomförts i er fas I-studie med Apta-1 i friska frivilliga. Vad kan du berätta om utfallet och hur ser förväntningarna ut för nästa kohort?

Mikael Lindstam, VD Aptahem

– Vi rapporterade att det preliminärt inte uppvisade några negativa effekter och vi kan bara hålla tummarna för att det fortsatt blir så. Just nu håller vi på att avsluta kohort 2 och den kontrolldel som även involverar myndighetens beslut om att få fortsätta mot kohort 3. Detta är ett standardförfarande som måste ingå i ett studieprotokoll. Vi meddelar så snart vi har fått slutlig respons från myndigheten angående kohort 2. Så allt löper på tidsenligt.

Om vi övergår till en mer generell fråga: hur skulle du positionera Apta-1 i förhållande till andra pågående kliniska sepsis-projekt, i synnerhet baserat på prekliniska data rörande behandlingseffekt och biverkningsprofil?

– Vi har sett flera fina unika egenskaper i de modeller vi studerat men om de sedan håller i människa det återstår att se. Vad vi kan förstå idag så är de resultat vi har mycket starka och har en bredd att täcka in flera olika sjukdomstillstånd som kan uppstå vid sepsis. För förtydligandets skull vill jag påpeka att de modeller vi använt oss av i preklinik har varit väldigt starka bakterietoxin-stimuleringar. Vad vi kan se från andra projekt med liknande modeller så är det ingen som klarat av att uppnå de fina resultat som Aptahem har vid så extremt tuffa betingelser, eller rättare sagt, de har inte kunnat nå så långt med sina kandidater.

Vad visar era marknadsanalyser rörande det potentiella värdet av ett kliniskt fas I-projekt i indikationen sepsis, vid ett potentiellt utlicensieringsscenario?

– Det är inget som vi går ut med publikt, men vi har ju en ganska god uppfattning om var det ligger. Dock så kan slutupplägget skilja sig beroende på hur man kommer överens angående upfronts, milestones, royalties, sponsring av kliniskt program, ersättning för tidigare kostnader och så vidare.

Värdet av kliniska tillgångar förädlas generellt ju längre framskridna de är. När hoppas ni kunna avsluta fas I-studien och hur ser du därefter på den hypotetiska monetära värdeökningen vid ett utlicensieringsscenario, när projektet är redo att gå in i kliniska fas II-studier?

– Det stämmer, ju högre upp på den kliniska utvecklingsstegen, desto mer värt kan det bli. Vi har gått ut med uppskattade tidslinjer angående fas I-studien och det är dem vi håller för närvarande. Fas I-studien består av två delar, Ia och Ib. Studierna ska preliminärt vara klara i år. En värdeökning efter att detta har avslutats kan man bara spekulera i, där finns statistik på detta men jag ger mig inte in på att kommentera det. Vad som är ganska klart är att en fas II-studie slår högre än en fas I eftersom man i fas II för första gången testar på patienter och då får ett mått på läkemedelskandidatens potentiella effekt.

Hur ser du på möjligheterna att välja fler utvecklingsprojekt, baserat på samma plattform där Apta-1 ingår – och kan du nämna några potentiella områden som skulle kunna vara extra relevanta, baserat på Apta-1 verkningsprofil?

– Tja, först och främst behövs det mer pengar och till viss del mer personal för att kunna exploatera de andra aptamererna eller andra indikationer för Apta-1. Just nu ser vi att akuta tillstånd är där vi skulle kunna sondera dels pga vår administrering av Apta-1 och dels på grund av den mekanism som den verkar efter. Vi ska komma ihåg att man kan se sepsis som ett paraply med en massa undergrupper av sjukdomstillstånd under sig. Flera av dessa tillstånd skulle kunna vara högst relevanta. Man kan även tänka sig Apta-1 som ett läkemedel som ges i kombination med andra läkemedel för att uppnå fulltäckande effekt.

-De flesta allvarliga infektioner, och andra tillstånd som kan ge uppkomst till en inflammatorisk respons, kan kroppen inte alltid hantera. Detta kan i sin tur leda till en septisk respons; ett tillstånd som kan vara svårdiagnostiserat och som snabbt kan förändras hos patienten utan att man vet varför, därav uttrycket the silent killer. Vi hoppas att Apta-1 ska vara den banbrytande lösningen som motverkar den ’tysta mördaren’.

Avslutningsvis, hur ser dina förväntningar ut för 2023 generellt?

– Att vi avslutar fas I med goda resultat, erhåller ytterligare spännande resultat och förståelser om Apta-1, kommer ut med publikationer som får bra genomslag, ökat intresse för Apta-1 som investerar- och partneringcase och att vi kan utöka aktiviteter som ger värdeutveckling till bolaget och alla våra aktieägare.

Läs artikeln på BioStocks webbsida

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.