Aptahems delårsrapport 2023-07-01 till 2023-09-30

2023-10-30

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 071 (707) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -1 591 (-2 035) KSEK
 • Resultat per aktie -0,01 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2023-09-30 till 2 914 (19 167) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2023-09-30 till 95,86% (93,77%)

Nio månader (2023-01-01 – 2023-09-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 110 (2 512) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -6 844 (-5 726) KSEK
 • Resultat per aktie -0,04 (-0,04) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Företrädesemissionen registrerades hos Bolagsverket. Genom Företrädesemissionen ökade antalet aktier i Aptahem med 27 537 235, från 167 511 955 aktier till 192 049 190 aktier. Aktiekapitalet ökade med 1 717 606,45 SEK, från 11 725 836,85 SEK till 13 443 443,30 SEK.
 • Aptahem har avslutat de analyser som datagranskningskommittén rekommenderade. Data visade på intressanta resultat med hänsyn till kliniska biomarkörer. Dessa nya data kan komma att bidra med viktig information för den fortsatta kliniska utvecklingen av Apta-1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • De kompletterande analyserna som gjordes för att erhålla ökad förståelse av Apta-1:s effekt på människa visar att alla deltagarna i kohort 1–4 har fullföljt studien utan biverkningar av klinisk betydelse.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Vårt huvudsakliga fokus är fortsatt på vår kliniska studie med läkemedelskandidaten Apta-1 som vi genomför för att studera säkerhet och tolerabilitet i friska frivilliga försökspersoner. I juli meddelade vi att studien tillfälligt pausas för att utföra ytterligare analyser. Dessa har nu visat på intressanta resultat samt på god säkerhet. Resultaten sammanställes för att skickas in till berörd myndighet.

Vi har fortsatt våra vetenskapliga samarbeten samt även sammanställt manuskript till vetenskapliga tidskrifter och sett över vår organisation för att vara så agila och kostnadseffektiva som möjligt. Vi har även varit ute och presenterat bolaget för investerare och potentiella partners.

Kliniska studien
Den pågående fas 1a-studien studerar säkerhet och tolerabilitet, och efter utfallet av denna studie är planen att genomföra en Proof-of-Concept (PoC) studie. I vårt fall är det en fas 1b-studie där Apta-1:s potentiella effektivitet mäts i en så kallad inflammatorisk provokationsstudie i friska frivilliga försökspersoner. Denna fas 1b-studie är en vedertagen modell och tjänar som en första vägledande studie för Apta-1:s terapeutiska avtryck för att optimera kommande kliniska studier på patienter.

De ytterligare analyser som vi genomfört har nu färdigställts och vi meddelade under perioden att de visade på intressanta resultat för Apta-1:s inverkan på kliniska biomarkörer. Utifrån vår granskning av materialet konstaterade vi att Apta-1 visar på god säkerhet och att resultaten för de kliniska markörerna kommer att bidra till att ytterligare förstå Apta-1:s mekansim.

Resultaten sammanställes för att skickas in till berörd myndighet så att det kliniska utvecklingsprogrammet kan fortsätta.

Vetenskapliga manuskript
Perioden har också inneburit fokus på att färdigställa manuskript till vetenskapliga tidskrifter. Det är en viktig del av vårt arbete att dela våra prekliniska och vetenskapliga framsteg, både de som gjorts i bolagets egen regi och i våra akademiska samarbeten.

Investerarmöten och affärsutveckling
Efter sommaren har jag varit ute på investerarmöten för att presentera bolaget. Parallellt med det fortsätter vi dialoger både med potentiella partners och avseende kapitaliseringsupplägg. Med de nya rön som vi adderar efterhand i vår utveckling ser vi även nytillkomna intressenter för Aptahem och vår läkemedelskandidat Apta-1.

Avslutande ord
För att säkerställa att vi alltid arbetar i en så kostnadseffektiv och behovsrelaterad organisationsstruktur som möjligt har vi under hösten gjort vissa justeringar för att anpassa oss efter det kommande kompetensbehovet på ett så flexibelt sätt som möjligt.

Nu ser vi fram emot att fortsätta den kliniska studien så att vi kan ta vår läkemedelskandidat Apta-1 vidare genom den kliniska utvecklingen för att kunna erbjuda en framtida behandling till de patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis.

Kommande finansiella rapporter
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 30 oktober 2023

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.