Aptahems delårsrapport 2023-04-01 till 2023-06-30

2023-08-31

Sammanfattning av delårsrapport

Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 411 (1 127) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -2 736 (-1 793) KSEK
 • Resultat per aktie -0,02 (-0,01) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2023-06-30 till 5 782 (23 921) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2023-06-30 till 85,71% (95,48%)

Första halvåret (2023-01-01 – 2023-06-30)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 038 (1 814) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -5 253 (-3 691) KSEK
 • Resultat per aktie -0,03 (-0,03) SEK

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Genom företrädesemissionen av aktier som offentliggjordes den 3 Maj 2023 och vars teckningsperioden avslutades den 28 juni 2023, ökade antalet aktier med 24 537 235, från 167 511 955 aktier till 192 049 190 och aktiekapitalet ökade med 1 717 606,45 SEK från 11 725 836,85 SEK till 13 443 443,30 SEK. Genom emissionen tillfördes bolaget cirka 6,1 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen registrerades 5 juli 2023.
 • Dos-kohort 4 i Aptahems fas 1-studie genomfördes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Enligt rekommendation från Datagranskningskommittén meddelade Bolaget att den pågående fas 1-studien pausas tillfälligt för att utföra ytterligare analyser.

VD Mikael Lindstam kommenterar
Under andra kvartalet i år har fokus legat på vår fas 1-studie med läkemedelskandidaten Apta-1 som vi genomför för att studera säkerhet och tolerabilitet i friska frivilliga försökspersoner. Vi genomförde även en företrädesemission för att hålla tempo i den kliniska utvecklingsprocessen av Apta-1.

I slutet av juni deltog vi på en av världens största konferenser inom området hematologi, ISTH, där vår forskningschef presenterade en poster med våra senaste forskningsresultat, vilken väckte stort intresse bland deltagarna på konferensen.

Efter periodens utgång meddelade vi att fas 1-studien har pausats i väntan på att få information från mer djupgående analyser från studien. Detta är en naturlig del av genomförandet av kliniska studier och som vi ser positivt på eftersom det ger oss mer insikter i hur vår unika och barriärbrytande läkemedelskandidat fungerar.

Kliniska studien
Syftet med fas 1a-studien är att studera säkerhet och tolerabilitet, och efter ett positivt utfall av denna avser vi att genomföra en fas 1b-studie för att studera effektivitet av Apta-1. Detta görs i en modell som provocerar fram en mild inflammatorisk respons i friska frivilliga. Denna fas 1b-studie är en vedertagen modell och tjänar som en första PoC (Proof-of-Concept) för att riskminimera kommande kliniska studier på patienter samt ge en tidig indikation på Apta-1s potential.

Vid analyser som utförts under studiens gång har intressanta fynd gjorts som indikerar att Apta-1 har ytterligare egenskaper än vad vi sett i prekliniska studier. Eftersom detta är första gången kandidaten ges till människa bör dessa nya fynd undersökas grundligt. Datagranskningskommittén har därför föreslagit att vi pausar studien i väntan på att vi analyserat dessa nya fynd för att få tydligare information. All datainsamling som sker i tidigt stadium säkerställer en snabbare och smidigare utvecklingsprocess framöver. Detta är en naturlig del i läkemedelsutveckling, och vi ser fram emot att få mer insikt om vår läkemedelskandidat i människa.

Affärsutveckling
Under perioden har arbetet med affärsutveckling pågått parallellt med övrigt arbete och till stor del bestått av uppföljning av de möten som ägt rum tidigare under året. Vi ser ett fortsatt intresse för bolaget och vår kandidat Apta-1 och vi för kontinuerligt diskussioner med flera potentiella samarbets- och licenspartners.

Vetenskaplig konferens
Vår forskningschef dr Luiza Jedlina deltog på den vetenskapliga konferensen International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) i slutet på juni där hon presenterade en poster med de senaste forskningsresultaten på Apta-1. Postern finns tillgänglig på vår hemsida. Intresset från den vetenskapliga sfären var stort, och Luiza fick möjlighet att knyta värdefulla kontakter med forskare och key opinion leaders inom området vilka nu följs upp.

Avslutande ord
Parallellt med genomförandet av vår fas 1-studie har vi under perioden även arbetat med att planera den fortsatta kliniska utvecklingen av Apta-1 och även kompletterande prekliniska studier för att få en så komplett förståelse som möjligt av kandidatens verkningsmekanism. Den nyligen genomförda företrädesemissionen var viktig för att hålla tempot uppe samt för att kunna planera den vidare utvecklingen, och jag vill passa på att tacka alla tidigare och nytillkomna aktieägare för stödet och förtroendet för Aptahem!

Under hösten kommer det ske vissa justeringar i personalstyrkan dels för att anpassa till bolagets aktiviteter på ett effektivt sätt samt dels för att några medarbetare har valt att gå vidare till nya utmaningar och vi önskar dem lycka till. Bolaget har därför nyrekryterat på både personal- och konsultsidan i linje med kommande behov. Vårt mål är att alltid ha en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

Efter en välbehövlig sommarsemester är vi nu fullt laddade för en intensiv och händelserik höst där vi fortsätter arbetet med att ta vår läkemedelskandidat Apta-1 genom den kliniska utvecklingen för att kunna erbjuda en framtida behandling till de patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar såsom sepsis.

Malmö 31 augusti 2023
Mikael Lindstam

Kommande finansiella rapporter
2023-10-30 Delårsrapport kvartal 3, 2023
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023

Avlämnande av delårsrapport

Malmö den 31 augusti 2023

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.