Aptahems bokslutskommuniké 2022-01-01 till 2022-12-31

2023-02-15

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 291 (0) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster -3 139 (-6 372) KSEK
 • Resultat per aktie -0,02 (-0,05) SEK
 • Likvida medel uppgick per 2022-12-31 till 20 231 (46 240) KSEK
 • Soliditeten uppgick per 2022-12-31 till 86,42% (95,88%)

Helåret (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 721 (70) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster 28 475 (-24 276) KSEK
 • Resultat per aktie -0,05 (-0,24) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolagets företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades den 2 december 2022 tecknades med totalt 19 703 733 aktier. Företrädesemissionen tecknades till 32,8 procent och Aptahem tillförs därigenom 8,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Den första kohorten av friska frivilliga försökspersoner doserades i den kliniska fas 1-studien, First in Human (FIH).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Kohort 2 i Aptahems fas 1-studie genomfördes och godkändes av etikkommittén.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Fjärde kvartalet 2022 utgjorde en viktig milstolpe i Aptahems utveckling då läkemedelskandidaten Apta-1 för första gången doserades i människa med syfte att testa säkerhet och tolerabilitet. Även övriga utvecklingsaktiviteter fortsatte med lovande resultat och utfallet i vår företrädesemission gav ett viktigt tillskott till kassan och vi har sedan dess haft en fin återhämtning i marknadsvärde.

Efter periodens utgång kunde vi också glädjande meddela att vi fått myndighetsgodkännande efter två genomförda doskohorter att fortsätta studien. Regelverket säger att delbedömningar ska genomföras efter varje avslutad kohort, där dosen ökas för varje grupp.

Aptahem tog steget in i klinik

Året inleddes med att ingå ett avtal med den kontraktsforskningsorganisation som skulle utföra den kliniska studien samt med att stärka teamet för att säkerställa att alla förberedelser inför myndighetsansökan samt klinikutförandet fanns på plats. Med en stor arbetsinsats från hela teamet tog vi framgångsrikt fram det kliniska prövningsmaterialet och den gediget underbyggda dokumentation som myndigheterna krävde. Under hösten godkände både läkemedelsmyndigheten och den etiska kommittén, med få justeringar, vårt studieupplägg och studien startade.

Att ett bolag av Aptahems storlek, med begränsade resurser, uppnådde denna milstolpe var en stor prestation som för vissa innebar utebliven sommarsemester. Men tack vare det utökade och skräddarsydda teamet med sina långa erfarenheter blev som sagt klinikpaketet solitt sammansatt. Utöver att all dokumentation fanns på plats och GMP-certifierat prövningsmaterial togs fram så lyckades vi också designa, och få godkänt, en innovativ fas 1b-studie som ingen annan tidigare gjort eller fått godkänd, oss veterligen.

Vår fas 1-studie är uppdelad i två delar, där den första, fas 1a, utgör den obligatoriska delen som myndigheterna kräver avseende säkerhet och tolerabilitet. Den andra delen, fas 1b, är på friska frivilliga med avsikt att genomföra en provokationsstudie med ett bakterietoxin, LPS, som efterliknar en skarp klinisk situation. Provokationsstudier med LPS har utförts tidigare och det finns väletablerade modeller för hur denna typ av studie skall genomföras. Det vi gör nytt är att vår läkemedelskandidat Apta-1 kommer att testas som om den vore behandlande (terapeutisk) efter att LPS har getts till försökspersonerna, till skillnad från standardmodellen där läkemedelskandidaten ges förebyggande innan LPS doseras (preventivt). Syftet är att studera effekten av Apta-1 i en så sepsis-lik situation det går och där utläsa viktiga kliniska målindikatorer från bland annat organpåverkan och inflammatoriska processer.

Nytt konsortium

Under hösten inleddes även arbetet i det nya konsortiet vi ingick under våren med bland andra Örebro universitet som beviljats finansiering från KK stiftelsen. Denna gång är konsortiet mer omfattande både tids- och finansieringsmässigt jämfört med det första projektet där vi också samarbetade med Örebro universitet. Liksom i det förra projektet kommer Aptahem att bidra med läkemedelskandidaten Apta-1 samt expertkompetens av forskningschef Dr Luiza Jedlina som vetenskaplig rådgivare gällande aptamer-baserade läkemedel och speciellt för Apta-1s hämning av inflammation och trombos. Projektet, titulerat Nya läkemedelskandidater mot inflammation – nya terapimodeller mot vaskulär inflammation, trombos och bröstcancer, leds av professor Magnus Grenegård och kommer att pågå under en fyraårs-period.

Vi ser fram emot att fortsätta att samarbeta med professor Grenegårds forskningsgrupp vid Örebro universitet, och övriga deltagare i konsortiet, och kunna rapportera delresultat under projektets gång.

Apta-1 i coronavirus-orsakad lungskademodell

Under några års tid har vi även haft ett givande samarbete med en forskargrupp vid University Health Network i Toronto, ledd av professor Mingyao Liu. De har utfört ett par olika studier med Apta-1 i en unik coronavirus-orsakad lungskademodell där de har sett att Apta-1 preliminärt signifikant reducerar blödning i lungvävnaden, hämmar hemolys och inflammatorisk respons samtidigt som vitala organ förblir stabila. Vi ser fram emot att få ta del av de finala resultaten när all data har sammanställts.

Avslutande ord

Under perioden genomförde vi också en företrädesemission som tecknades till cirka 33 procent, varav 31,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter. Tillskottet på närmare 8 MSEK efter emissionskostnader utgör ett viktigt tillskott till kassan och jag vill passa på att tacka våra trogna och nytillkomna aktieägare för stödet och förtroendet.

Som vanligt bjuder jag in er till att följa oss på sociala medier, nyhetsrapporteringar, presentationer, hemsida och andra kommunikationskanaler. Nu ser vi fram emot att färdigställa fas 1a-studien för Apta-1 och därefter fortsätta mot vidare kliniska studier och en hel del andra spännande aktiviteter som vi ser fram emot att dela med er. Vi ses och hörs!

Kommande finansiella rapporter och årsstämma

2023-04-26 Årsredovisning 2022
2023-05-11 Delårsrapport kvartal 1, 2023
2023-06-01 Årsstämma
2023-08-31 Delårsrapport kvartal 2, 2023
2023-10-26 Delårsrapport kvartal 3, 2023
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023

Avlämnande av bokslutskommuniké

Malmö den 15 februari 2023

Styrelsen
Aptahem AB

Rapporten bifogas i sin helhet

För ytterligare information:

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Kort om Aptahem

Aptahem AB (APTA) är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta, tillstånd där koagulation, inflammation och vävnadsskada samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat, Apta-1, befinner sig i tidig klinisk fas. I prekliniska studier har Apta-1 genom sina antitrombotiska, immunmodulerande och vävnadsreparerande egenskaper visat på mycket goda och lovande resultat för behandling av sepsis och kritiska tillstånd förknippade med sepsis. För mer information, besök www.aptahem.com.