Verksamheten

Banbrytande forskning

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Syftet är att möta det globala behovet av läkemedel inom dessa tillstånd.

Aptahem (Spotlight: APTA), grundat 2014, noterades år 2015 på Spotlight Stock Market och bygger på teknologi som utvecklats bland annat vid Lunds Universitet, tidvis i samarbete med Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet. Samarbetet ledde fram till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer, med låga immuntoxiska bieffekter. Dessa aptamerer liknar antikroppar men har egenskaper som gör dem mer åtråvärda eftersom de är mindre och därför når mer specifika mål. De är dessutom enklare och billigare att producera och har låg immunogenicitet.

Då dessa aptamerer testades i en malariamodell uppdagades det att molekylerna hade en förmåga att lösa upp de blodproppar som malariamyggan skapar i hjärnan. Malariaparasiten tillverkar ett protein för att överleva, och detta protein användes som målprotein för att testa aptamererna. Aptahems nuvarande Chief Scientific Officer, Luiza Jedlina, insåg de breda implikationerna av denna upptäckt. En aptamer som löser upp blodproppar skulle kunna ha applikationer för ett stort antal stora, koagulationsdrivna, sjukdomar. Denna insikt möjliggjordes av det unika perspektiv som Jedlina tillförde forskningen genom sin erfarenhet av vaccinutveckling och historia i intersektionen mellan molekylär parasitologi och immunologi. Jedlina genomlyste aptamerteknologin och omsatte den till att omfatta antikoagulanta indikationer och därmed skapades det kommersiella utvecklingsspår som blev starten för ett helt nytt, nytänkande, bolag; Aptahem.

apta-1_structure

Historia

2019

 • Ingick avtal med CDMO-bolaget Recipharm för att ta fram den farmaceutiska formuleringen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför kommande fas 1-studie.
 • Meddelade positiva slutresultat från den exploratoriska sepsisstudien med non human primates, NHP-studien. De nya prekliniska resultaten styrker fortsättningsvis att Apta-1 är en multiverksam läkemedelskandidat med potential inom behandling av sepsis. Den färdigställda omfattande studierapporten bidrar till ytterligare fördjupande kunskaper om Apta-1s verkningsmekanismer och öppnar preliminärt nya patentmöjligheter.
 • Apta-1-resultat presenterades för första gången på en vetenskaplig konferens för personal inom intensivvård.
 • Ingick avtal med LGC Group, en GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare.
 • Pilotstudie med CLP-modell visade på god effekt av Apta-1 i ett sepsis-liknande förlopp.
 • Aptahems patentansökan för patentfamilj 2 blev publikt tillgänglig.

2018

 • Utökad exploratorisk sepsisstudie visade på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater
 • Ett strategiskt partnerskap ingås med Seattle Children’s Research Institute för att utforska de underliggande mekanismerna i deras nya aptamerbaserade behandling för akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd inklusive sepsis.
 • Säkerhets- och toxikologistudier för Apta-1 startar
 • Uppskalningsprocessen färdigställd för effektiv tillverkning av Apta-1 i större skala
 • Vetenskapliga rådet stärks med internationellt erkända och välmeriterade experter inför kliniska studier

2017

 • Inrättade ett vetenskapligt råd med uppgiften att agera stöd till Aptahems utvecklingsteam inom strategiska och kliniska frågor.
 • Uppdaterade sin kliniska utvecklingsstrategi och som en följd därav justerat sin tidsplan och sin plan avseende kapitalbehov.
 • Ingått ett produktionsavtal med BioSpring för substanstillverkning av läkemedelskandidaten Apta-1 inför bolagets prekliniska och framtida kliniska utvecklingsarbete.
 • Meddelade positivt utfall från prekliniska djurstudier utförda tillsammans med Hooke Laboratories i USA. I studierna utvärderades Apta-1 i en kliniskt relevant modell för sepsis och påvisade en förbättrad överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation hos försöksdjur vid intravenös administration.
 • Presenterade en ny utvecklingsplan för Apta-1 enligt vilken de tekniska egenskaperna hos Apta-1 förväntas uppnå störst kommersiell potential och synergier genom att adressera intensivvårdspatienter med sepsis.
 • Ny patentansökan inlämnad till EPO (European Patent Office) baserad på nya forskningsresultat för Apta-1.

2016

 • Pre-kliniska studier visar att Apta-1 förmår hämma ett antal inflammatoriska faktorer, och samtidigt ge en stark stimulerande verkan på vissa delar av kroppens egna antiinflammatoriska respons.
 • Pre-kliniska studier visar att Apta-1 effektivt hämmar uppkomsten av blodpropp utan att öka blödningsbenägenheten.
 • Studier visar att Apta-1 har mycket hög säkerhetsmarginal. Den säkra dosen är minst 50 gånger högre än den tänkta omräknade terapeutiska dosen i människa

2015

 • Aptahem noteras på Spotlight (tidigare AktieTorget)
 • Erhåller godkännande av patent i Europa, USA och Kanada
 • Toxstudie visar utökad säkerhetsmarginal för Apta-1 utan noterade biverkningar
 • In-vivo och in-vitro-studier visar att Apta-1 inte orsakar blödningar vid högre doser till skillnad mot marknadsledande produkt.
 • Aptahem utvecklar tillsammans med utvecklingspartners en ny och effektiv metod för analys av Apta-1 i biologiska material. Metoden är utvecklad enligt regulatoriska riktlinjer och uppfyller läkemedelsmyndigheters krav. Denna information är viktig inför planeringen av det kliniska programmet.

2014

 • Aptahem bildas

1996

 • Forskarna Tina Persson inom aptamerteknologi och Johan Lindh inom parasitimmunologi fann intressanta samband mellan sina respektive forskningsområden. Ett samarbete påbörjades som ledde till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer. Med dessa aptamerer såg forskarna potentiella nya hämmande och upplösande funktioner på malariaparasitens (i hjärnan) förmåga att bilda så kallade rosetter. Dessa rosetter klumpar ihop sig och täpper sedan igen kapillärerna vilket kan ge uppkomst till en blodpropp.