Verksamheten

Banbrytande forskning

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars huvudsakliga affärsmodell är att prekliniskt och kliniskt utveckla aptamerbaserade behandlingar för livshotande, akuta tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Aptahems verksamhet bygger på en teknologi som skapats utifrån 17 års forskning vid bland annat Lunds universitet, varav 6 år i samarbete med Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet. Samarbetet ledde till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer, med försumbara immuntoxiska bieffekter. Med dessa aptamerer såg forskarna potentiella nya blodproppslösande funktioner på malariaparasitens (i hjärnan) förmåga att bilda blodkoagel, dvs proppar.

Aptahems nuvarande CSO (Chief Scientific Officer) genomlyste denna teknologi och omsatte den till att omfatta antikoagulenta indikationer och därmed skapades det kommersiella utvecklingsspår som blev starten av Aptahem. Under CSOs ledning har Aptahems utvecklingsteam därefter upptäckt ett flertal positiva egenskaper hos företagets primära läkemedelskandidat, däribland aptamerens starkt antiinflammatoriska förmåga. Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten Apta-1 som ett akutläkemedel ämnat att stoppa de organ- och vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter. Bolaget ämnar att med en uppdaterad utvecklingsplan ta Apta-1 till kliniska studier i människa inom ett kliniskt utsatt område där effektiva behandlingar saknas. Bolagets aktier är sedan den 17 april 2015 upptagna till handel på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) under aktienamnet APTA.

struktur-300x207-mpzioqd3nj519mi6u9dx9huaw4ag9mwneeb3ly13ns-comp

Historia

2019

 • Ingick avtal med CDMO-bolaget Recipharm för att ta fram den farmaceutiska formuleringen av läkemedelskandidaten Apta-1 inför kommande fas 1-studie.
 • Meddelade positiva slutresultat från den exploratoriska sepsisstudien med non human primates, NHP-studien. De nya prekliniska resultaten styrker fortsättningsvis att Apta-1 är en multiverksam läkemedelskandidat med potential inom behandling av sepsis. Den färdigställda omfattande studierapporten bidrar till ytterligare fördjupande kunskaper om Apta-1s verkningsmekanismer och öppnar preliminärt nya patentmöjligheter.
 • Apta-1-resultat presenterades för första gången på en vetenskaplig konferens för personal inom intensivvård.
 • Ingick avtal med LGC Group, en GMP-certifierad (Good Manufacturing Practice) kontraktstillverkare.
 • Pilotstudie med CLP-modell visade på god effekt av Apta-1 i ett sepsis-liknande förlopp.
 • Aptahems patentansökan för patentfamilj 2 blev publikt tillgänglig.

2018

 • Utökad exploratorisk sepsisstudie visade på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater
 • Ett strategiskt partnerskap ingås med Seattle Children’s Research Institute för att utforska de underliggande mekanismerna i deras nya aptamerbaserade behandling för akuta och kroniska inflammatoriska tillstånd inklusive sepsis.
 • Säkerhets- och toxikologistudier för Apta-1 startar
 • Uppskalningsprocessen färdigställd för effektiv tillverkning av Apta-1 i större skala
 • Vetenskapliga rådet stärks med internationellt erkända och välmeriterade experter inför kliniska studier

2017

 • Inrättade ett vetenskapligt råd med uppgiften att agera stöd till Aptahems utvecklingsteam inom strategiska och kliniska frågor.
 • Uppdaterade sin kliniska utvecklingsstrategi och som en följd därav justerat sin tidsplan och sin plan avseende kapitalbehov.
 • Ingått ett produktionsavtal med BioSpring för substanstillverkning av läkemedelskandidaten Apta-1 inför bolagets prekliniska och framtida kliniska utvecklingsarbete.
 • Meddelade positivt utfall från prekliniska djurstudier utförda tillsammans med Hooke Laboratories i USA. I studierna utvärderades Apta-1 i en kliniskt relevant modell för sepsis och påvisade en förbättrad överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation hos försöksdjur vid intravenös administration.
 • Presenterade en ny utvecklingsplan för Apta-1 enligt vilken de tekniska egenskaperna hos Apta-1 förväntas uppnå störst kommersiell potential och synergier genom att adressera intensivvårdspatienter med sepsis.
 • Ny patentansökan inlämnad till EPO (European Patent Office) baserad på nya forskningsresultat för Apta-1.

2016

 • Pre-kliniska studier visar att Apta-1 förmår hämma ett antal inflammatoriska faktorer, och samtidigt ge en stark stimulerande verkan på vissa delar av kroppens egna antiinflammatoriska respons.
 • Pre-kliniska studier visar att Apta-1 effektivt hämmar uppkomsten av blodpropp utan att öka blödningsbenägenheten.
 • Studier visar att Apta-1 har mycket hög säkerhetsmarginal. Den säkra dosen är minst 50 gånger högre än den tänkta omräknade terapeutiska dosen i människa

2015

 • Aptahem noteras på Spotlight (tidigare AktieTorget)
 • Erhåller godkännande av patent i Europa, USA och Kanada
 • Toxstudie visar utökad säkerhetsmarginal för Apta-1 utan noterade biverkningar
 • In-vivo och in-vitro-studier visar att Apta-1 inte orsakar blödningar vid högre doser till skillnad mot marknadsledande produkt.
 • Aptahem utvecklar tillsammans med utvecklingspartners en ny och effektiv metod för analys av Apta-1 i biologiska material. Metoden är utvecklad enligt regulatoriska riktlinjer och uppfyller läkemedelsmyndigheters krav. Denna information är viktig inför planeringen av det kliniska programmet.

2014

 • Aptahem bildas

1996

 • Forskarna Tina Persson inom aptamerteknologi och Johan Lindh inom parasitimmunologi fann intressanta samband mellan sina respektive forskningsområden. Ett samarbete påbörjades som ledde till utvecklandet av en ny klass av kemiskt framställda biomolekyler, så kallade aptamerer. Med dessa aptamerer såg forskarna potentiella nya blodproppslösande funktioner på malariaparasitens (i hjärnan) förmåga att bilda blodkoagel, dvs proppar.