Valberedningen inför årsstämman 2021

Enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 3 juni 2020 ska valberedningen bestå av två ledamöter – en representant för var och en av de två största aktieägarna per den 30 september 2020 som önskar utse en ledamot i valberedningen jämte en av styrelsen utsedd styrelseledamot som sammankallande. Utövar en tillfrågad aktieägare inte sin rätt att utse ledamot i valberedningen ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Sammansättningen av valberedningen har tagit utgångspunkt i ägarförhållen per utgången av september 2020 med beaktande av större ägarförändringar efter registrering av höstens nyemission.

Baserat på ovanstående utgörs valberedningen av följande ledamöter:

  • Ivar Nordqvist, ordförande för valberedningen, representerar eget innehav
  • Christian Pettersson, representerar eget innehav
  • Bert Junno, styrelsens ordförande

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av revisor samt i förekommande fall, förändringar av principer för utseende av valberedning.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@aptahem.com eller via brev till

Att: Valberedningen
Aptahem AB
Norra Vallgatan 58
211 22 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida.