Vad är sepsis?

Sepsis (av grek. Σήψις, “förruttnelse”) eller blodförgiftning är en medicinsk term som betecknar ett potentiellt dödligt tillstånd med en generell inflammatorisk reaktion, systemiskt inflammatoriskt responssyndrom (SIRS), orsakad av en infektion. Sepsis behandlas i dag med antibiotika och intravenös vätska.

Definition

Sepsis är SIRS utlöst av en infektion. Ofta, men inte alltid, har den drabbade patienten bakterier i blodet, som spridit sig dit från en lokal infektion eller direkt infekterat blodbanan. Förekomst av bakterier i blodet är dock inte synonymt med sepsis.

Sepsis kan delas in i tre svårighetsgrader: sepsis, svår sepsis och septisk chock. Definitionen av sepsis (SIRS+infektion) är sådan att den rymmer tillstånd som inte är livshotande. I praktiken används därför sepsis – något oegentligt – för det som är svår sepsis, det vill säga sepsis som medfört sänkt blodtryck, försämrad syresättning av blodet eller annan organsvikt. Septisk chock är svår sepsis där blodtrycket inte snabbt kan normaliseras trots vätskebehandling.

Orsaker

Sepsis orsakas vanligen av bakterier men i sällsynta fall även av svampar, parasiter (som malaria) eller virus. Den bakteriella infektionen vid sepsis har vanligen sitt ursprung i lungorna (lunginflammation), njurarna (njurbäckeninflammation), bukhålan, hjärnhinnorna (hjärnhinneinflammation) eller i skelett och leder. Ibland kan sepsis orsakas av en infektion utan att ett annat fäste än blodet hittas.

Sjukdomsmekanism

Sjukdomsmekanismen är komplex och inte fullt känd. Vid sepsis svarar kroppen med ett generellt inflammatoriskt svar på molekyler från den mikroorganism som orsakat infektionen. Sådana molekyler kan vara, beroende på bakterien, lipoteikonsyra eller lipopolysackarid (LPS). Kroppens immunförsvar utsöndrar en mängd inflammatoriska signalsubstanser, cytokiner och kemokiner, som aktiverar immunceller och påverkar blodkärl, liksom de hormonella systemen. Påverkan sker både på cellnivå och organnivå. Effekterna blir bland annat ökad genomsläpplighet från blodkärlen, vilket gör att vätska läcker ut från blodbanan. Det sänker blodtrycket och medför en försämrad syretillförsel till flera viktiga organ. Det kan i sin tur leda till ett omtöcknat medvetande och att njurarna tillfälligt slutar att producera urin (njursvikt). Immunförsvarsaktiveringen leder till feber och till att immuncellerna släpper ut bakteriedödande ämnen, vilket också kan skada blodkärlen och försämra cirkulationen. Vid sepsis kan även hjärtfunktionen och lungfunktionen försämras, och de celler, blodplättar, och blodämnen, koagulationsfaktorer, som svarar för blodkoagulering kan aktiveras och orsaka både blödningar och blodproppar.

Symptom

Symptomen kan variera från patient till patient men är ofta feber, mycket svår sjukdomskänsla och matthet samt omtöcknat medvetande. Finns en lokal infektion ger den också symptom. Inte sällan förekommer illamående och kräkning eller lös avföring.

Behandling

Behandlingen inleds så fort som möjligt och innefattar antibiotika och intravenös vätska. Antibiotika dödar bakterierna och vätskan håller blodtrycket uppe. Ibland krävs extra syrgas för att hålla blodet, och organen, tillräckligt syresatta. I mycket svåra fall krävs tillägg av läkemedel som höjer blodtrycket.

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Blodförgiftning