Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Aptahem AB:s (”Aptahem” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 32,3 MSEK (“Företrädesemissionen”) är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units (”BTU”) är den 11 november 2020. Stoppdag hos Euroclear för växling från BTU till aktier och teckningsoptioner serie TO 5 och TO 6 är den 13 november 2020.

De nya aktierna och teckningsoptionerna serie TO 5 och TO 6 beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 17 november 2020. Första dag för handel på Spotlight Stock Market i teckningsoptionerna serie TO 5 och TO 6 beräknas bli den 17 november 2020.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Setterwalls Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
Epost: ml@aptahem.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2020.

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.