SEPSIS

Kliniskt utsatt område utan effektiva behandlingar

Ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem reagerar kraftigt på en infektion.  Immunförsvaret utsöndrar en rad inflammatoriska och antiinflammatoriska substanser som försvar, vilket bland annat ger upphov till en negativt påverkad cirkulationskontroll med lågt blodtryck och minskad tillförsel av syre till vitala organ som resultat. Tillståndet kan medföra livshotande organskador och innan infektionen är under kontroll kan situationen förvärras ytterligare genom att blodproppar uppstår i blodkärl. Idag saknar sjukvården en effektiv behandling för att minska risken för organskador och det kliniska behovet är stort.

Miljardmarknad med hög dödlighet

Sepsis bedöms vara den tredje största dödsorsaken i västvärlden där patienter som utvecklar svår sepsis ser en så hög dödlighet som 20 – 50%. Dessa utsatta patienter saknar idag läkemedel som påverkar den livshotande samverkan mellan koagulations- och inflammations-systemet och behandlas endast med understödjande behandlingar och antibiotika. Den kritiska situationen och stora kliniska behovet resulterar i stora ekonomiska konsekvenser där bara i USA detta uppgår till 14.6 miljarder USD årligen. Aptahem bedömer att marknaden för ett akut förbyggande läkemedel som kan förbättra överlevnad hos dessa patienter är signifikant och utvecklar Apta-1 för att möta det kliniska behovet.