Nyhetsbrev maj 2018

VD kommenterar
Vi är redan inne i tidig sommar och det händer ständigt mycket hos oss på Aptahem som vissa av er kanske redan är införstådda med om ni följt våra senaste aktiviteter. I följande nyhetsbrev berättar vi mer om vad som pågår bakom kulisserna så mycket som det går inom börsens regler; uppdatering på vår Apta-1 kandidat, medverkan i tidskriften Nature’s BioPharma Dealmakers samt planer om möten och konferenser nu den närmsta tiden.

Kommentar angående finansiering
Vi har gjort stora framsteg under det senaste året som tyvärr inte reflekterats hittills i vår kursutveckling. Som meddelades förra veckan har TO2 nu genomförts. När vi utformade villkoren för våra teckningsoptioner, tillsammans med vår finansiella rådgivare, förra året var det förstås svårt att förutse att kursutvecklingen skulle utfalla som den faktiskt gjorde. Likaså är det svårt att på förhand bestämma den absolut bästa tidpunkten för när en teckningsperiod bör infalla. Med facit i hand valde vi inte rätt, vi kan därför bara beklaga utfallet.

Vi blickar nu framåt och som jag flera gånger har påtalat i nyhetsbrev bl.a. så träffar vi många intressenter för tillfället. Detta är mycket viktigt för bolagets framtid och kommer förhoppningsvis vara gynnsamt för alla aktieägare på sikt – men motparterna är ofta stora företag med långa processer och därför tar dessa processer längre tid än jag egentligen skulle vilja. Utöver detta arbetar vi förstås kontinuerligt på alternativa finansieringsstrategier – bland annat via investeringar och offentliga medel – för att säkra kommande kapitalbehov. Vi har nu också kallat till en extra stämma den 7 juni där vi vill utöka våra möjligheter att tillgodose vårt kapitalbehov. Utfallet av detta samt detaljer angående finansieringslösningar som utvärderas kommer meddelas i den mån det går, men det är viktigt att vi följer börsens regler.

Utvecklingsprogrammet: Apta-1
Vi tar oss ständigt fram i processen för vår läkemedelskandidat Apta-1 parallellt med våra andra aktiviteter. Precis som för alla läkemedelsbolag måste alla delar av utvecklingen fullföljas enligt krav och till fullkomlighet för att kunna ta oss framåt, vilket bland annat innebär många praktiska förberedelser inför varje del i utvecklingsprocessen. Inför att påbörja de kliniska studierna måste både initiala icke-GLP-studier och GLP (good laboratory practice) studier som ingår i det prekliniska toxikologi- och säkerhetsprogrammet genomföras, där vi i den delen som nu startat fastställer bland annat den maximala tolererbara dosen (MTD) av läkemedelssubstansen i Apta-1. Detta plus övriga icke-GLP studier känns givetvis jättespännande då det därefter tar oss vidare till nästa milstolpe, att påbörja de GLP-kontrollerade studierna.

I GLP-studierna, som är den andra delen av de prekliniska säkerhetsstudierna, genomför vi mer omfattande studier som kan samla en större mängd data med bland annat säkerhetsfarmakologi och kvalitetskontroller av läkemedelssubstansen i Apta-1. Parallellt med de icke-GLP-studierna som påbörjades i förra veckan, jobbar vi med en beskrivning av tillverkningsprocessen för att få ett GMP (good manufacturing practice) certifikat utfärdat. Denna milstolpe tar oss tillsammans med GLP-studierna et stort steg närmre en Clinical Trial Application, den ansökan till läkemedelsmyndigheten som måste godkännas för att kunna påbörja fas 1 i kliniska studier. Jag hoppas på att kunna delge er fler uppdateringar om var i utvecklingsprocessen vi befinner oss snart igen!

Kommande aktiviteter
Som tidigare nämnts, så har den respekterade vetenskapliga tidskriften Nature gett oss möjligheten att medverka i deras ’BioPharma Dealmakers’ tillsammans med andra välkända läkemedels- och biotekniska bolag, som publiceras som en ämnesrelaterad utgåva i början på juni. Denna utgåva handlar om Infectious Diseases och vi berättar i artikeln om bakgrunden till Apta-1, hur vår aptamerteknologi kan bidra med att omdefiniera behandling av sepsis och om hur vårt perspektiv för att utveckla och applicera aptamersubstansen är unikt i branschen. Vi kommer även att dela med oss av detta som en länk på vår hemsida.

Vi närmar oss också en av årets största partneringeventet BIO International Convention den 4-7 juni i Boston, USA. På plats kommer det vara en mängd biotekniska bolag, akademiska institutioner, statliga biotekniska center och andra organisationer från olika delar av världen inom området att befinna sig. Då konferensen består av representanter från drygt 1 000 aktörer, som är fantastiskt roligt, är det en utmärkt möjlighet för oss på plats att bygga på existerande relationer och utveckla lovande nya relationer med aktörer som kan gynna bolaget och våra aktieägare. Det har varit en redan givande vår med konferenser och skapandet av ett flertal goda relationer, där vi för nuvarande utreder intressanta möjliga partnerskap samt akademiska och kommersiella samarbeten. BIO International-konferensen i USA kommer därför att bli ett utmärkt tillfälle för industrin att få upp ytterligare ögon för oss och vårt arbete!

Som slutliga ord vill jag också medge att jag delar er frustration när vi inte kan kommentera eller ge viss information som ni efterfrågar. Till exempel när rapportperioder eller andra reglerade händelser sker så infaller en så kallad ’tyst period’, men dessa kan även ske på kortare varsel när vi innehar information som kan anses vara marknadskurspåverkande fram till att nyheten publiceras. På grund av regelverket får jag inte heller lov att berätta varför en tyst period ibland infaller och det är därför jag många gånger tyvärr inte kan kommentera vidare i specifika frågor. Med detta i åtanke, om ni undrar något så hör av er till info@aptahem.com och som ni vet svarar jag gärna på era frågor i den grad som är möjligt. Är dessa av en allmän bolagskaraktär försöker jag att besvara dem i nästa nyhetsbrev, annars försöker jag att besvara frågorna via email. För er som inte redan upptäckt den vill jag gärna tipsa om vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/aptahem/.

Malmö 28 maj 2018

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Framåtriktad information
Detta nyhetsbrev innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta nyhetsbrev.