Kallelse till årsstämma i Aptahem AB (publ)

I Nyheter

Aktieägarna i Aptahem AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 juni 2019 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 juni 2019, dels senast den 4 juni 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Aptahem AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till aptahem@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 4 juni 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan.

Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 4 juni 2019.

Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.aptahem.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 12. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 14. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
 18. Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas.
Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Förslag föreligger
att advokaten Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
att en revisor och en revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordförande och med 75 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter,
att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
att omval sker av styrelseledamöterna Mikael Lindstam, Kjell G Stenberg, Theresa Comiskey Olsen*, Cristina Glad och Johan Lindh,
att Kjell G Stenberg omväljs till styrelseordförande,
att auktoriserade revisorn Magnus Hahnsjö omväljs till revisor, samt
att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson nyväljs till revisorssuppleant. Det noteras att Jakob Ekman avböjt omval.
*oberoende styrelseledamot, enligt Spotlight Stockmarkets regelverk.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission eller fullt utnyttjande av teckningsoptioner, inte ökar med mer än 25 procent av vid tidpunkten för stämman utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt, i förekommande fall, koncernredovisningen.

Malmö i maj 2019
Aptahem AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Kort om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.